Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Partner: mesto Trnava Doba trvania: apríl 2013 – február 2015 Financovanie: Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Štátny rozpočet SR, spolufinancovanie KRI a partnera Projekt sa zaoberal problémom nezačleňovania alebo nedostatočného začleňovania dopadov zmeny klímy (ZK) na Slovensku do rozhodovania na úrovni miest, ktoré ohrozuje a v budúcnosti bude, podľa predpokladaného vývoja, […]

Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj

Úloha KRI: metodická a odborná podpora pre vedúceho partnera Partneri: mestská časť Košice-Západ – vedúci partner, mesto Miškolc, Zold Akcio – odborná MVO, Maďarsko  Doba trvania: január 2013 – marec 2014 Financovanie: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013, Štátny rozpočet SR, vlastné spolufinancovanie Dosiahnuté výsledky:  KRI, spolu s odborníkmi z mestskej časti Košice-Západ, ale […]

Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny

Úloha KRI: manažment projektu a odborné vedenie projektu Partneri:  Forza, Ukrajina; Okres Rakhiv, Ukrajina; Norria, Maďarsko Doba trvania:  september 2012 – august 2014 Financovanie: Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENPI, Štátny rozpočet SR, vlastné spolufinancovanie Dosiahnutý výsledok: Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť pripravenosť miestnych aktérov na mimoriadne udalosti vyplývajúce z dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovni. […]

Climate Change Kick-off

Úloha KRI: Prenos know-how a odborné vedenie projektu Partneri: Timok Club, Knjaževac, Srbsko – vedúci partner, Balkan Civic Coalition, Belogradchik, Bulharsko Doba trvania: júl 2013 – november 2013 Financovanie: Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme Dosiahnutý výsledok: KRI lektori prostredníctvom tréningov zameraných na rozvoj kapacít mimovládnych organizácií v srbskom regióne Zaječar a bulharskom regióne Vidin […]

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy

Úloha KRI: manažment projektu a odborné vedenie projektu Partneri: mesto Spišská Nová Ves, Únia miest Slovenska Doba trvania: august 2010 – apríl 2012 Financovanie: Global Environment Facility/Small Grants Programme – UNDP; Ekofond, neinvestičný fond a jeho zriaďovateľ SPP; THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Britské veľvyslanectvo v Bratislave Dosiahnutý výsledok: Posilnená informovanosť a vedomosti samospráv miest a regiónov […]

Približovanie sa štandardom EÚ cez rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok

Úloha KRI: manažérske a odborné vedenie projektu založenom na princípe transferu know-how Partneri: RARIS – Regionálna rozvojová agentúra pre východné Srbsko Doba trvania: október 2011 – september 2012 Financovanie: CEI Know-how Exchange Programme – KEP AUSTRIA (Austrian Development Agency – ADA), Fund for an open society – Serbia Dosiahnutý výsledok: Vytvorené podmienky pre rozvoj rurálneho […]

Líderstvo – Odbornosť – Vízia – Efektívnosť v regióne Timok

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Partneri: RARIS – Regionálna rozvojová agentúra pre východné Srbsko Doba trvania: január 2010 – jún 2011 Financovanie: oficiálna rozvojová pomoc SR (Štátny rozpočet SR) Celková projektová čiastka: € 130 340 Dosiahnuté výsledky: Zvýšená pripravenosť verejnej správy a podporných inštitúcií regiónu Timok na nové výzvy v oblasti regionálneho rozvoja […]

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Úloha KRI: Manažment projektu a odborné vedenie projektu  Partneri: Prešovský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, The Executive Committee for Northern NorwayDoba trvania: jún 2007 – apríl 2010Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus, EEA Grants, Štátny rozpočet SRCelková projektová čiastka: € 282 700 Dosiahnuté výsledky: Vytvorené podmienky pre zvýšenie kvality spravovania územia pre Vyššie územné celky v oblasti regionálneho […]

Audit pripravenosti prihraničných oblastí s Ukrajinou na rozvoj s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Partneri: Karpatská nadácia Slovensko, Karpatská nadácia Ukrajina Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Doba trvania: január 2009 – september 2009 Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet SR Dosiahnuté výsledky: Posúdené nedostatočnosti v pripravenosti prihraničných oblastí Slovenska s Ukrajinou pre rozvoj, ako aj identifikovaný potenciál a príležitosti a definované konkrétne odporúčania pre zvýšenie dynamiky rozvoja […]