Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny

Téma

Typ

Rok

2014

Popis

Úloha KRI: manažment projektu a odborné vedenie projektu

Partneri:  Forza, Ukrajina; Okres Rakhiv, Ukrajina; Norria, Maďarsko

Doba trvania:  september 2012 – august 2014

Financovanie: Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENPI, Štátny rozpočet SR, vlastné spolufinancovanie

Dosiahnutý výsledok:

Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť pripravenosť miestnych aktérov na mimoriadne udalosti vyplývajúce z dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovni. Projekt prispel k realizácii prvých klimatických adaptačných aktivít na Slovensku, Ukrajine a Maďarsku. Boli vypracované tri stratégie na prispôsobenie sa klimatickej zmene v troch mestách alebo regiónoch na Slovensku – Adaptačná stratégia mesta Kežmarok voči záplavám, v Maďarsku a na Ukrajine. Minimálne 170 zamestnancov miestnej verejnej správy sa podrobnejšie oboznámilo s problematikou adaptácie na zmenu klímy. Šesťdesiat učiteľov, aktívnych občanov a novinárov boli cielene a intenzívne zapojení do informačnej kampane v tejto téme.

Okrem iného bola v rámci osvetovej kampane vydaná publikácia:

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí