Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj

Téma

Typ

Rok

2014

Popis

Úloha KRI: metodická a odborná podpora pre vedúceho partnera

Partneri: mestská časť Košice-Západ – vedúci partner, mesto Miškolc, Zold Akcio – odborná MVO, Maďarsko 

Doba trvania: január 2013 – marec 2014

Financovanie: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013, Štátny rozpočet SR, vlastné spolufinancovanie


Dosiahnuté výsledky: 

KRI, spolu s odborníkmi z mestskej časti Košice-Západ, ale aj ďalšími expertmi mimo Košíc vypracovali a aplikovali na Slovensku unikátnu, metodiku zisťovania zraniteľnosti mestskej časti na vlny horúčav a na jej základe pripravili stratégiu na zmierňovanie ich dopadov. Výsledky zisťovania zraniteľnosti MČ Košice-Západ sa premietli do prípravy stratégie ako sa adaptovať na dopady horúčav v budúcom období. Základným princípom stratégie je výber adaptačných opatrení, bez ohľadu na právomoci mestskej časti. Vyberali sa opatrenia tak, aby v čo najväčšej miere pomohli miestnym obyvateľom a subjektom. Preferujú sa tie, ktoré majú nízke náklady a rýchly prínos, ktoré majú aj iný efekt ako len adaptačný a tie, ktoré sú akceptovateľné verejnosťou. Na základe klimatologického hodnotenia sa adaptačná stratégia Mestskej časti Košice-Západ zamerala na rast častosti a intenzity vĺn horúčav.

Obdobný proces pod metodickým vedením KRI prebehol aj v maďarskom meste Miškolc, kde bola  zisťovaná zraniteľnosť a pripravená stratégia voči povrchovým a riečnym záplavám.

Bližšie informácie o téme „mestá a adaptácia na dopady zmeny klímy“ môžete nájsť aj v publikácii, ktorá bola vydaná v rámci projektu:

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy