Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Približovanie sa štandardom EÚ cez rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok

Téma

Typ

Rok

2012

Popis

Úloha KRI: manažérske a odborné vedenie projektu založenom na princípe transferu know-how

Partneri: RARIS – Regionálna rozvojová agentúra pre východné Srbsko

Doba trvania: október 2011 – september 2012

Financovanie: CEI Know-how Exchange Programme – KEP AUSTRIA (Austrian Development Agency – ADA), Fund for an open society – Serbia

Dosiahnutý výsledok:

Vytvorené podmienky pre rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok v súlade s trendmi a štandardami EÚ. V rámci projektu bola vypracovaná Stratégia rozvoja rurálneho turizmu v regióne Timok. Zároveň prebehla séria osvetovo-vzdelávacích podujatí s cieľom zvýšenia vedomostí všetkých zainteresovaných hráčov v oblasti plánovania a ponúkania služieb v oblasti rurálneho turizmu.

Pre zaistenie toku informácií, sieťovanie a výmenu vedomostí a skúseností vznikla kooperačná a komunikačné regionálna platforma (klaster) „Magic of the East”, ktorá združuje aktérov tak z verejného ako aj súkromného sektoru.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava