Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy

Téma

Typ

Rok

2012

Popis

Úloha KRI: manažment projektu a odborné vedenie projektu

Partneri: mesto Spišská Nová Ves, Únia miest Slovenska

Doba trvania: august 2010 – apríl 2012

Financovanie: Global Environment Facility/Small Grants Programme – UNDP; Ekofond, neinvestičný fond a jeho zriaďovateľ SPP; THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Britské veľvyslanectvo v Bratislave

Dosiahnutý výsledok:

Posilnená informovanosť a vedomosti samospráv miest a regiónov SR o zmene klímy a jej dopadoch na ich špecifické územie a o možnostiach zmierňovania jej negatívnych dopadov a adaptácie na ne. Zároveň bol v meste Spišská Nová Ves spracovaný pilotný dokument „Stratégia mesta Spišská Nová Ves v oblasti mitigácie a adaptácie na dopady zmeny klímy“.

V rámci projektu bola vydaná aj príručka Zmena klímy a lokálny rozvoj – výzva pre samosprávy, ktorá obsahuje podrobné a zároveň zrozumiteľné informácie o dopadoch zmeny klímy na globálnej úrovni, na Slovensku, popis procesov a opatrení ktorými môžu uvedeným dopadom čeliť, legislatívneho a strategického rámca a dobrých príkladov praxe. Mnohé informácie v tejto príručke boli prvýkrát publikované na Slovensku (i v prostredí Strednej Európy).

Veľký úspech mala aj celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou „Klimatická zmena a lokálny rozvoj – výzva pre samosprávy“ (Bratislava, 29.3.2012), ktorú KRI usporiadal v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Regionálnym centrom rozvojového programu OSN (UNDP). Hlavným cieľom konferencie, ktorá bola určená voleným a výkonným zástupcom miestnej samosprávy a organizáciám, ktoré sa súvisiacou problematikou zaoberajú, bolo zvýšiť motiváciu konať a ukázať cesty, ako môžu miestne samosprávy efektívne reagovať na hrozby a príležitosti, ktoré klimatická zmena prináša. Takmer 100 účastníkov získalo aktuálne informácie o dopadoch zmeny klímy na Slovensku, o možnostiach reagovania na ne na lokálnej úrovni a o príkladoch dobrej praxe. Informácie prezentovali odborníci z oblasti klimatológie, vodného hospodárstva, zelene, energetiky a verejnej správy zo Slovenska, Českej republiky a Veľkej Británie. Konferencia vytvorila aj základy neformálnej platformy odborníkov a inštitúcií, v rámci ktorej budú spolupracovať na zmierňovaní dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovni, vrátane vytvárania podporného legislatívneho rámca.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Climate Change Kick-off