Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy

Téma

Typ

Rok

2012

Popis

Úloha KRI: manažment projektu a odborné vedenie projektu

Partneri: mesto Spišská Nová Ves, Únia miest Slovenska

Doba trvania: august 2010 – apríl 2012

Financovanie: Global Environment Facility/Small Grants Programme – UNDP; Ekofond, neinvestičný fond a jeho zriaďovateľ SPP; THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Britské veľvyslanectvo v Bratislave

Dosiahnutý výsledok:

Posilnená informovanosť a vedomosti samospráv miest a regiónov SR o zmene klímy a jej dopadoch na ich špecifické územie a o možnostiach zmierňovania jej negatívnych dopadov a adaptácie na ne. Zároveň bol v meste Spišská Nová Ves spracovaný pilotný dokument „Stratégia mesta Spišská Nová Ves v oblasti mitigácie a adaptácie na dopady zmeny klímy“.

V rámci projektu bola vydaná aj príručka Zmena klímy a lokálny rozvoj – výzva pre samosprávy, ktorá obsahuje podrobné a zároveň zrozumiteľné informácie o dopadoch zmeny klímy na globálnej úrovni, na Slovensku, popis procesov a opatrení ktorými môžu uvedeným dopadom čeliť, legislatívneho a strategického rámca a dobrých príkladov praxe. Mnohé informácie v tejto príručke boli prvýkrát publikované na Slovensku (i v prostredí Strednej Európy).

Veľký úspech mala aj celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou „Klimatická zmena a lokálny rozvoj – výzva pre samosprávy“ (Bratislava, 29.3.2012), ktorú KRI usporiadal v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Regionálnym centrom rozvojového programu OSN (UNDP). Hlavným cieľom konferencie, ktorá bola určená voleným a výkonným zástupcom miestnej samosprávy a organizáciám, ktoré sa súvisiacou problematikou zaoberajú, bolo zvýšiť motiváciu konať a ukázať cesty, ako môžu miestne samosprávy efektívne reagovať na hrozby a príležitosti, ktoré klimatická zmena prináša. Takmer 100 účastníkov získalo aktuálne informácie o dopadoch zmeny klímy na Slovensku, o možnostiach reagovania na ne na lokálnej úrovni a o príkladoch dobrej praxe. Informácie prezentovali odborníci z oblasti klimatológie, vodného hospodárstva, zelene, energetiky a verejnej správy zo Slovenska, Českej republiky a Veľkej Británie. Konferencia vytvorila aj základy neformálnej platformy odborníkov a inštitúcií, v rámci ktorej budú spolupracovať na zmierňovaní dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovni, vrátane vytvárania podporného legislatívneho rámca.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí