Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

O nás

KRI – Inštitút pre klímu a rozvoj

bol založený v roku 2004 s pôvodným názvom Karpatský rozvojový inštitút – KRI. Základná idea jeho zakladateľov, bolo vytvoriť nezávislý priestor na presadzovanie fundovaných prístupov k rozvoju územia, ktoré odrážajú len odborné, argumentami podložené, názory.   Držiac sa tejto zásady, sme sa  stali postupne renomovanou slovenskou organizáciou,  ktorá podporuje a presadzuje systémový komplexný prístup k regionálnemu a lokálnemu rozvoju. V tomto prístupe kladieme  dôraz nielen na potreby a požiadavky daného územia, ale aj na existujúce a očakávané ohrozenia, ktoré už majú a budú mať na rozvoj územia vplyv. Osobitne sa venujeme  transformácii  procesu spravovania a tvorbe verejných politík, ktorých kvalita je podľa nás, základným nástrojom pre udržateľný rozvoj.   Do svojich projektov a činností premietame vlastný výskum, najnovšie celosvetové poznatky a  skúsenosti s fungovaním a činnosťou samospráv.

Väčšina aktivít KRI má pilotný charakter s možnosťou následnej replikácie v podobných podmienkach. Dôležitou súčasťou KRI prístupu je účasť v medzinárodných výskumných projektoch a spolupráca s rôznymi zahraničnými a slovenskými inštitúciami ako sú univerzity, špecializované odborné organizácie, útvary územného rozvoja obcí a regiónov, mimovládne organizácie, ako aj s odborníkmi pre jednotlivé odvetvia.

V rámci svojej expertízy poskytujeme rozvojové analýzy, štúdie, scenáre a návrhy metodík a vypracovávame strategické koncepcie, rozvojové plány a programy, vrátane ich implementačných mechanizmov. Tieto slúžia ako podklad pre plánovací  a rozhodovací proces na regionálnej a lokálnej úrovni. Angažujeme sa v našich témach  v celospoločenských procesoch, aktívne prispievame k tvorbe národného umožňujúceho prostredia pre samosprávy, ale aj ku budovaniu kapacít ich reprezentantov a v neposlednom rade odovzdáme už mnoho rokov naše poznatky vysokoškolským  študentom na univerzitách.   

Kľúčové zásady práce KRI

Komplexné poňatie rozvoja

KRI chápe rozvoj obcí/miest/regiónov ako širší pojem, ktorý zahŕňa nielen ekonomický rozmer, ale aj pozitívnu zmenu v ďalších oblastiach – sociálnej, kultúrnej, zdravotnej, environmentálnej, technologickej, v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, rozvoja občianskej spoločnosti a pod.

Poznanie a využitie jedinečností každého územia

KRI všetky svoje činnosti a výstupy „šije na mieru“ predmetnému územiu a jeho výzvam (problémom a príležitostiam), stavia na miestnych znalostiach a rešpektuje lokálneho ducha každého územia.

Zahrnutie vplyvov vonkajšieho prostredia

KRI pokladá za správne, že procesy v spravovaní územia nie sú založené len na minulých skúsenostiach, existujúcich požiadavkách a na tradičnom systéme manažmentu rozvoja, ale reflektuje v svojich návrhoch aj očakávané ohrozenia a príležitosti, prichádzajúce zvonka daného územia.

Mobilizácia miestnych subjektov a ľudského potenciálu

KRI si uvedomuje, že za účelom dynamického a synergického rozvoja územia je nutné akumulovať lokálny sociálny a ľudský kapitál, iniciovať a koordinovať aktivity a využiť potenciál veľkého množstva subjektov (inštitúcií a jednotlivcov) pôsobiacich v území.

Nezastupiteľná, kľúčová úloha územnej samosprávy

KRI vychádza z toho, že za transparentné a participatívne spravovanie územia je priamo zodpovedná územná samospráva, a preto jej KRI pomáha hľadať spôsoby, aby plánovanie a rozhodovanie o smerovaní rozvoja bolo výsledkom koordinácie rôznych činností a záujmov občanov, ale rovnako aj verejných a privátnych inštitúcií.  

Výskum & Inovácie

KRI pokladá aplikáciu výskumu a inovatívnych riešení za neoddeliteľnú súčasť svojich aktivít a projektov.

Umožňujúce prostredie pre dobré regionálne a lokálne riešenia

KRI presadzuje záujmy „dobrých riešení“ na lokálnej a regionálnej úrovni angažovaním sa v národných a nadnárodných strategicko-inštitucionálnych a legislatívnych procesoch.

Výmena poznatkov a skúseností

KRI považuje za svoju prioritu medzinárodnú spoluprácu a vzájomný transfer poznatkov a skúsenosti medzi jednotlivými krajinami.

Míľniky

2004

Založenie KRI

2007

Governance

Realizujeme prvý veľký medzinárodný projekt „Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku“

2010

Klimatická zmena

Otvárame novú tému „Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku“

2014

Adaptačná stratégia mesta Trnava

V spolupráci s mestom Trnava sme pripravili na Slovensku prvú komplexnú adaptačnú stratégiu.

2017

Katalóg adaptačných opatrení

Úspešná publikácia „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ využiteľná pre sídelné prostredie na Slovensku.

2022

Klimatická stratégia mesta Malacky

Vytvorenie prvej klimatickej stratégie, ktorá integruje zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej dopadom.

RNDr. Andrej Šteiner, PhD.

Predseda Výkonnej rady KRI a lead expert je absolventom Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe fakulty v obore geofyzika. Je zakladateľom KRI v roku 2004 a od tej doby je na jeho čele. Má rozsiahle teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti v oblasti spravovania rozvoja územia, strategického plánovania a implementácie rozvojových plánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Má skúsenosti a v oblasti vytvárania legislatívneho, inštitucionálneho a podporného rámca; inkorporácie environmentálnych a klimatických výziev do rozhodovacieho procesu verejnej správy. V minulosti pôsobil aj ako hlavný poradca OSN pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v oblasti environmentálneho spravovania, ako riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov na Slovensku, aj ako konzultant Európskej komisie.

Mgr. Michal Schvalb

Výkonný riaditeľ KRI je vzdelaním politológ a za viac ako 18 rokov praxe v KRI získal širokú odbornosť v oblasti spravovania lokálneho a regionálneho rozvoja. Má bohaté skúsenosti s transferom poznatkov v tejto oblasti zo a do zahraničia. Analytické, strategické a metodické zručnosti aplikuje v súčasnosti najmä v oblasti prípravy rozvojových plánov, ďalej v procese hodnotenia zraniteľnosti území na dopady zmeny klímy, v príprave a implementácii adaptačných stratégií, ako aj v inkorporácií klimatických ohrození do udržateľného rozvoja územia. Pracuje tiež na téme zvyšovania informovanosti a participácie verejnosti a subjektov verejnej správy v oblasti klimatickej odolnosti.

Mgr. Zuzana Jarošová

Senior analytička KRI, aplikuje svoje vedomosti z odborov geografia, kartografia a aplikovaná geoinformatika získané počas štúdií na Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite a Karlovej univerzite v Prahe. V KRI pôsobí od roku 2017. Je tvorkyňou samostatných výstupov analytického a metodického charakteru s dôrazom na témy hodnotenia zraniteľnosti územia na dopady zmeny klímy a sociálne spravodlivá adaptácia. Je špecialistkou na spracovanie a vizualizáciu údajov v geografických informačných systémoch.

Ing. Petronela Zahurancová

Analytička KRI je absolventka odboru Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2020 pracuje v KRI na socioekonomických perspektívach adaptácie sídiel na klimatickú zmenu a na metodologických otázkach súvisiacich s detailným hodnotením zraniteľnosti na zmenu klímy v oblasti plánovacích a rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni. Zároveň sa v rámci tvorby socioekonomických plánov a stratégií venuje analýze a interpretácií dát.

Odbornosť interného tímu KRI v prípade potreby posilňujeme rôznorodo
zameranou expertízou siete našich spolupracovníkov.

Ing. Zuzana Záborská
strategické plánovanie a riadenie procesov socio-ekonomického rozvoja území

Ing. Ladislav Hegyi
environmentálne výzvy

Mgr. Pavol Stano
regionálny rozvoj a fungovanie regionálnych a lokálnych samospráv

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
krajinné plánovanie, zmena klímy

PhDr. Jana Knežová
riadenie procesov v samospráve

Ing. arch. Martin Jerguš
urbanizmus

Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
výskumu ekonomicko-sociálnych dimenzií zmeny klímy

Mgr. Juraj Holec, PhD.
klimatológia

Mgr. Katarína Mikulová
Klimatológia

RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
klimatológia

Ing. Marián Kučera
hydrológia modelovanie

Ing. Josef Novák
nízkouhlíková stratégia

Mirek Lupač
metodika v oblasti zmeny klímy
 
Doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
procesy merania a hodnotenia ekonomických vplyvov v oblasti regionálneho
rozvoja, kultúry a kreatívnych odvetví

Povedali o nás

Z medií

Napísali o nás

2023

TV Markíza

Zmena klímy ohrozuje mestá a obce (Reflex)

2023

Pravda

...Rastúce horúčavy robia z miest skleníky

2023

Euractiv

Ako presadiť nepopulárne mestské politiky?...

2022

RTVS

Klimatické opatrenia samospráv

2022

Zoznam TV

Košice majú Adaptačný plán na zmenu klímy do roku 2030

Partneri

Spolupracujúce inštitúcie

Bratislavský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Únia miest Slovenska

Mesto Košice

Ekonomická fakulta, Technická univerzita Košice

Slovenský hydrometeorologický ústav

Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied

CI2 Praha, Česká republika

Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia

Regional Development Agency, Zaječar Srbsko

Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo, Nórsko

EurActiv Slovensko

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

Slovenská agentúra životného prostredia

Karpatská nadácia

Nadace Partnerství, Česká republika

DHI Slovensko

Európska Environmentálna agentúra

Fresh Thoughts Consulting

Trinomics

alpS

AARC

Klíma ťa potrebuje