Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Čo robíme

Tvorba adaptačných a klimatických stratégií/plánov

Plne si uvedomujeme, že zmena klímy, spôsobená hlavne ľudskou činnosťou, ohrozuje zdravie a životy ľudí, prírodné prostredie, infraštruktúru či majetok, a to predovšetkým v sídlach. Podľa nás si riešenie vyžaduje systémovú zmenu fungovania samospráv, ktoré ako lídri klimatického procesu musia inkorporovať reakciu na súčasné a budúce dopady zmeny klímy ako nevyhnutnú súčasť svojho plánovania, rozhodovania a každodenných činností. Pod reagovaním na zmenu klímy na regionálnej a lokálnej úrovni pritom rozumieme tak znižovanie produkcie skleníkových plynov (mitigácia), ako aj prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy (adaptácia). Prvým a základným krokom takéhoto systémového prístupu je spracovanie adaptačného, resp. klimatického plánu na úrovni mestskej a regionálnej samosprávy. V KRI sme pre tento prístup vypracovali vlastnú metodiku, ktorú sme úspešne aplikovali v prostredí slovenských samospráv.

Pripravovali sme pre:

Pripravovali sme pre:

Tvorba socioekonomických rozvojových stratégií/plánov

Pri spracovaní rozvojových dokumentov, ako je napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta/obce (PHSR), je pre nás základným východiskom špecifičnosť daného územia, a tiež súčasné a očakávané externé javy ktoré na neho vplývajú. Výsledkom našej práce je na mieru šitý dokument, ktorý môže samospráva použiť ako manažérsky nástroj na zvyšovanie kvality života občanov.. Za udržateľný rozvoj územia považujeme taký prístup, ktorý skĺbi ochranu vlastných prírodných zdrojov, ekonomické aktivity a sociálne zázemie občanov. Z hľadiska čo najefektívnejšieho a najúčinnejšieho riešenia spoločných výziev, pokladáme za nevyhnutné skoordinovanie rôznych činností a záujmov verejných a privátnych inštitúcií ako aj odbornej a laickej verejnosti.

Ovplyvňovanie verejných politík a transfer poznatkov

Ovplyvňovanie verejných politík a národného legislatívneho rámca ako aj obhajoba verejných záujmov v oblasti prepájania dopadov zmeny klímy a rozvoja územia pokladáme za kľúčovú v rámci našej práce. Zameriavame sa na poskytovanie nezávislého a odborného pohľadu, ktorý je podložený našou expertízou a výskumom v oblastiach zmeny klímy, plánovania rozvoja území, urbanizmu, fungovania mechanizmov spravovania, poznania EÚ a globálneho prostredia a pod. Získané poznatky nielen aplikujeme vo všetkých našich projektoch, ale aj ich premietame do publikácií, prednášok na národných a medzinárodných fórach či do prípravy a realizácii vzdelávania pre prax či študentov.

Spolupracujeme:

Kontaktujte nás