Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

LIFE DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu Nositeľ/koordinátor projektu: MČ Bratislava – Karlova Ves Ďalší partneri: BROZ, CI2, o.p.s. a IEPD  Doba trvania projektu: jún 2018 – jún 2023 Financovanie: Európska komisia – Program LIFE, národné a vlastné spolufinancovanie Hlavné témy projektu:  Najzaujímavejšie výstupy, na ktorých sa podieľal KRI: […]

LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu Nositeľ projektu: Nadace Partnerství, Brno (CZ) Ďalší partneri projektu: CzechGlobe (CZ); Ekotoxa (CZ); SAFE TREES (CZ); Őkotárs Alapítvány, Budapešť, (HU); LEMITOR (PL) Doba realizácie: september 2018  – august 2022 Financovanie: Program Európskej únie LIFE – Ochrana klímy a národné spolufinancovanie Projekt LIFE […]

Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase klimatickej krízy

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Doba trvania: máj 2020 – jún 2022 Partneri: Norwegian Institute for Urban and Regional Research – Oslo Metropolitan University Financovanie: Grantový program Active Citizens Fund, Granty EHP a Nórska Celkový rozpočet projektu: € 102 471 Zhrnutie realizácie projektu: Projekt ‘Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v […]

Dobré mestské klimatické politiky

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Doba trvania: apríl 2018 – december 2020 Financovanie: Európsky sociálny fond – Operačný program Efektívna verejná správa, vlastné spolufinancovanie Výška poskytnutého NFP: € 267 659,84 Projekt sa zaoberal tvorbou mestských verejných klimatických politík (MVKP), optimalizáciou rámcov, procesov a zavádzaním kvalitnejších systémov pre ich implementáciu.  Pozri si projektové výstupy: 

Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Doba trvania: september 2019 – august 2020 Financovanie: projekt je podporený z Kohézneho fondu, prostredníctvom OP Kvalita životného prostredia Celkový rozpočet projektu: € 63 000 Urbanisti a architekti hrajú prostredníctvom urbanizmu a územného plánovania kľúčovú úlohu v reakcii miest na dopady zmeny klímy. Preto sme cielene zvýšili ich informovanosť […]

Turizmus a zmena klímy v Národnom parku Slovenský raj

Úloha KRI: odborné vedenie a riadenie projektu Partner: Oblastná organizácia cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ & Spiš Doba trvania: december 2017 – marec 2018 Financovanie: Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja Dosiahnuté výsledky: Vytvorené predpoklady pre systematickú reakciu aktérov rozvoja cestovného ruchu na dopady zmeny klímy, ktoré ohrozujú, ale aj vytvárajú príležitosť pre […]

Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy

Úloha KRI: partner Partneri: Energiaklub (HU) – vedúci partner; Inštitút pre udržateľný rozvoj (PL); CI2 (CZ) Doba trvania: január 2017 – december 2017 Financovanie: Medzinárodný vyšehradský fond Dosiahnutý výsledok: Zvýšené porozumenie o problematike zmeny klímy a jej vplyvoch medzi lokálnymi „rozhodovačmi“ a ďalšími aktérmi v regióne krajín V4. Ako inšpiráciu pre naštartovanie procesu adaptácie na […]

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia

Úloha KRI: odborné vedenie projektu Partneri: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (vedúci partner), Technická univerzita v Košiciach, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA, Nórsky inštitút pre urbánny a regionálny výskum, Mucipalita Sør-Varanger, Košický samosprávny kraj, Zakarpatská oblastná štátna administratíva – asociovaní partneri Doba trvania: október 2015 – apríl 2017 Financovanie: Nórske granty, Štátny […]