Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Téma

Typ

Rok

2010

Popis

Úloha KRI: Manažment projektu a odborné vedenie projektu 

Partneri: Prešovský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, The Executive Committee for Northern Norway
Doba trvania: jún 2007 – apríl 2010
Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus, EEA Grants, Štátny rozpočet SR
Celková projektová čiastka: € 282 700

Dosiahnuté výsledky:

Vytvorené podmienky pre zvýšenie kvality spravovania územia pre Vyššie územné celky v oblasti regionálneho rozvoja a to hlavne vo sfére manažmentu procesov interného a externého prostredia, prepojením týchto doteraz oddelene stojacich a riešených tém.

Celková filozofia projektu vychádzala z navrhnutého modelu dobrého spravovania rozvoja regiónu, ktorý predstavuje popis procesov a vstupujúcich determinantov (usporiadaných vzájomnými väzbami), ktoré spolu s princípmi dobrého spravovania vytvárajú umožňujúce prostredie pre zvýšenie dynamiky rozvoja a efektívne využívanie zdrojov a potenciálu regiónu.

Medzi závermi a odporúčaniami pre zlepšenie spravovania rozvoja regiónov bolo navrhnuté:

 • Posilnenie a špecifikácia postavenia, nástrojov, mechanizmov a vzťahov regionálnych samospráv
 • Optimalizácia priestorovo-administratívnych podmienok pre rozvoj regiónov
 • Priemet nadregionálneho strategického rámca na úroveň regiónov
 • Posilnenie finančnej sily a právomoci VÚC v otázkach regionálneho rozvoja 
 • Príprava dobrého rozvojového plánu
 • Aplikácia integrovaného plánovania rozvoja regiónov
 • Zavádzanie potrebných zmien v organizačnom prostredí VÚC
 • Prepojenie rozvojových aktivít regionálnej a miestnej samosprávy
 • Rozvoj kompetencií regionálnych samospráv
 • Zdôraznenie evaluácie spravovania rozvoja regiónu
 • Učenie sa porovnávaním

Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté v publikácii:

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava