Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dobré mestské klimatické politiky

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Doba trvania: apríl 2018 – december 2020

Financovanie: Európsky sociálny fond – Operačný program Efektívna verejná správa, vlastné spolufinancovanie

Výška poskytnutého NFP: € 267 659,84

Projekt sa zaoberal tvorbou mestských verejných klimatických politík (MVKP), optimalizáciou rámcov, procesov a zavádzaním kvalitnejších systémov pre ich implementáciu. 

Pozri si projektové výstupy: 

  • Ako postupovať pri tvorbe mestských verejných klimatických politík
  • Návrh koncepcie na vytvorenie podpornej odbornej infraštruktúry pre mestá, ktorá by posilnila odbornú kapacitu miest v sfére reakcie na zmenu klímy
  • Klimatický benchmarking miest
  • Analýza súčasného stavu na úrovni väčších miest Slovenska z pohľadu ich reakcie na zmenu klímy v procese rozhodovania
  • Opatrenia na zefektívnenie činnosti verejnej správy v oblasti reakcie na zmenu klímy v mestách
  • Návrhy a odporúčania na zlepšenie národného umožňujúceho rámca/prostredia – zmeny v legislatíve

    Projekt je podporený cez Operačný program Efektívna verejná správa a spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí