Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase klimatickej krízy

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Doba trvania: máj 2020 – jún 2022

Partneri: Norwegian Institute for Urban and Regional Research – Oslo Metropolitan University

Financovanie: Grantový program Active Citizens Fund, Granty EHP a Nórska

Celkový rozpočet projektu: € 102 471

Zhrnutie realizácie projektu:

  1. Problematika adaptácie na dopady zmeny klímy je na Slovensku stále v začiatkoch, a teda absentuje aj detailnejší pohľad na vplyv týchto dopadov na jednotlivé skupiny obyvateľstva a možnosti ich reakcie. Preto sme otvorili diskusiu na tému sociálne spravodlivej adaptácie na dopady zmeny klímy a urobili prvý krok k zisteniu aktuálneho stavu v tejto oblasti. Zároveň vnímame aj potrebu jasnejšej a koordinovanejšej komunikácie klimatickej krízy verejnosti. Preto sme prepojili rôzne odborné organizácie, aktivistov, samosprávu, ale aj novinárov a vzdelávacie inštitúcie s cieľom prispieť k efektívnejšej komunikácii témy smerom k verejnosti.
  2. Realizovali sme rešerš na tému sociálne spravodlivej adaptácie, zorganizovali fokusovú skupinu pre overenie, resp. doplnenie získaných poznatkov a vykonali krátky prieskum na tému výziev a potrieb organizácií občianskej spoločnosti (OOS) pracujúcich s najviac zraniteľnými skupinami z hľadiska dopadov zmeny klímy. 
  3. Zámerom bolo aj sieťovanie ďalších OOS, aby vytvárali spoločnú pozíciu v danej téme a mohli v procese hľadania korektných riešení byť rovnocennými partnermi verejnej správy na všetkých úrovniach. Je tiež dôležité, aby samosprávy a organizácie boli schopné účinne komunikovať a sprostredkovať informácie v tejto téme cieľovým skupinám, k čomu prispel aj odborný workshop v rámci projektu. Súčasťou projektu bola aj študijná cesta do Nórska za účelom výmeny poznatkov s nórskym partnerom. Téma reakcie na zmenu klímy má do najbližšieho obdobia maximálnu možnú prioritu, čo znamená, že na aktivity a udalosti, ktoré vznikli v rámci tohto projektu bude možné a potrebné nadviazať aj po skončení projektu.

Projekt ‘Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí