Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Doba trvania: apríl 2019 – december 2021

Výška poskytnutého NFP: € 284 780,53 

Partner: Mesto Košice 

Projekt mal dve základné tematické línie:

  1. Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030), ktorý identifikoval najzraniteľnejšie územia mesta na dopady zmeny klímy, navrhol možné adaptačné riešenia, nie je len technického charakteru, ale aj v rámci plánovania, rozhodovania a spravovania. A na sídlisku KVP sme zrealizovali aj konkrétne adaptačné opatrenie – zatienenie detského ihriska.
  2. Informovanosť a participácia verejnosti je kľúčový predpoklad pre vypracovanie dobrého plánu, ktorý bude v čo najväčšej možnej miere verejnosťou akceptovaný a následne za jej aktívnej účasti aj realizovaný. Sústredili sme sa na zvýšenie povedomia o dôležitosti pripraviť sa a adaptovať sa na dopady zmeny klímy a posilnenie motivácie verejnosti participovať v adaptačnom procese.

    Pozrite si príklady zapojenia verejnosti:

    Informácie z priebehu realizácie projektu nájdete na stránke www.kosiceplusminus40.sk

    Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí