Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

LIFE DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Téma

Typ

Rok

2023

Popis

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu

Nositeľ/koordinátor projektu: MČ Bratislava – Karlova Ves

Ďalší partneri: BROZ, CI2, o.p.s. a IEPD 

Doba trvania projektu: jún 2018 – jún 2023

Financovanie: Európska komisia – Program LIFE, národné a vlastné spolufinancovanie

Hlavné témy projektu: 

  • Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení 
  • Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
  • Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity 
  • Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít 
  • Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty 

Najzaujímavejšie výstupy, na ktorých sa podieľal KRI:

Aktuálne informácie nájdete na webstránke projektu http://odolnesidliska.sk/ a FB – Odolné sídliská

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí