Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia

Téma

Typ

Rok

2015

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie projektu

Partneri: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (vedúci partner), Technická univerzita v Košiciach, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA, Nórsky inštitút pre urbánny a regionálny výskum, Mucipalita Sør-Varanger, Košický samosprávny kraj, Zakarpatská oblastná štátna administratíva – asociovaní partneri

Doba trvania: október 2015 – apríl 2017

Financovanie: Nórske granty, Štátny rozpočet Slovenskej republiky a vlastné spolufinancovanie

Počas 19 mesiacov slovensko-ukrajinského projektu bola vyvinutá a pilotne aplikovaná metodika tzv. adaptívneho plánovania, ktorá je využiteľná pri územnom, socio-ekonomickom či sektorovom plánovaní. Tento prístup, ktorý je na Slovensku, ale aj na Ukrajine unikátny, umožní plánovačom, resp. tým, ktorí rozhodujú na miestnej či regionálnej úrovni, začleniť lokálne dopady globálnych rizík do každodenného uvažovania a konania, a tak zmierniť ich dôsledky. Súčasne bola v projekte iniciovaná a inštitucionalizovaná cezhraničná spolupráca slovenských a ukrajinských plánovačov v prihraničnom SK/UA území.

Príklady konkrétnych výstupov:

 sme napríklad vypracovali okrem Rámcovej metodiky adaptívneho plánovania aj príručku „Adaptácia na zmenu klímy – úlohy, prístupy a nástroje samospráv“, Spoločnú adaptačnú stratégia na dopady zmeny klímy v pilotnom území (okresy Michalovce, Sobrance a Užhorodský rajón) či ako nástroj pre zvýšenie povedomia videoklip Adaptácia na dopady zmeny klímy – bezodkladná úloha samospráv.

Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky; www.eeagrants.sk; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08.

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí