Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptácia na zmenu klímy v Trnave – vec verejná

Brožúra zjednodušenou formou ukazuje, čo je to zmena klímy, aké sú jej dopady na lokalitu Trnavy, aké sú možnosti reakcie so zameraním na adaptáciu a ako sa na túto výzvu pripravila Trnava. Na záver sú uvedené príklady opatrení voči horúčavám, suchám či intenzívnym zrážkam. Karpatský rozvojový inštitút, 2015

Adaptácia na zmenu klímy – naliehavá úloha miest

V rámci projektu ClimCross Development sme publikovali novú príručku, ktorá je voľným pokračovaním tej prechádzajúcej. Tentokrát sme za zamerali výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy. Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2014.

Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

Publikácia je určená hlavne samosprávam miest, ale aj ostatnej verejnej správe a organizáciám, ktoré musia, resp. budú musieť reagovať na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2012.

Dobré spravovanie rozvoja regiónov – výzva pre Slovensko

Publikácia je výstupom projektu GOVERNANCE. Adresuje pomerne špecifickú výzvu a to prepojenie dvoch doteraz oddelene stojacich a riešených tém, regionálneho rozvoja a spravovania. Určená je predovšetkým pre volených a výkonných reprezentantov regionálnych samospráv, ako aj ďalších aktérov rozvoja v regióne, vrátane vysokých škôl. Bauer, R., Knežová, J., Kozlayová, A., Šteiner, A., Záborská, Z.; Karpatský rozvojový […]

Audit pripravenosti prihraničných oblastí s Ukrajinou na rozvoj s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Posúdené nedostatočnosti v pripravenosti prihraničných oblastí Slovenska s Ukrajinou pre rozvoj, ako aj identifikovaný potenciál a príležitosti a definované konkrétne odporúčania pre zvýšenie dynamiky rozvoja v oblastiach personálnych kapacít, rozvojových stratégií, nástrojov a procesov na podporu rozvoja tohto regiónu. Lepeňová, E., Schvalb, M., Šteiner, A., Kozlayová, A.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2009.

Hlavné smery rozvoja stredného odborného školstva na Východnom Slovensku

Výstup prezentuje scenáre možného vývoja stredného odborného školstva a bol jedným z podkladov pre zostavenie vzdelávacieho programu pre manažment stredných odborných škôl v rámci projektu EMANAROS. Hudec, O., Kozlayová, A., Šteiner, A., Želinský, T., Blaško, M.; Karpatský rozvojový inštitút, 2007 Download

Manuál tvorby regionálnych operačných programov – Ikaros

Prípadová štúdia z procesu tvorby Rozvojového plány Slovensko-Východ, ktorý metodicky viedol KRI, zahŕňa etapy procesu, uplatňované princípy a prezentuje skúsenosti z procesu plánovania na úrovni NUTS II. Šteiner, A., Zaborská, Z. (eds.); Karpatský rozvojový inštitút, 2006.

Prípadová štúdia z procesu plánovania rozvoja mesta Rožňava – projekt KAPSA

Štúdia popisuje proces plánovania rozvoja mesta, poukazuje na kladné stránky, dobré praktiky a postupy, ale tiež upozorňuje na negatíva, ktoré sú v procese plánovania pre samosprávu mesta typické. Je akýmsi skúsenostným návodom v rozvoji menšieho mesta s počtom obyvateľov od cca 10 tisíc do cca 40 tisíc. Šteiner, A., Záborská, Z.; Karpatský rozvojový inštitút, 2005.