Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Najlepšie adaptačné príklady z krajín Vyšehradskej štvorky

Téma

Typ

Rok

2017

Popis

Sumár vybraných príkladov dobrej praxe zo všetkých krajín V4 v spoločnom výstupe projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí