Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Iniciálny prieskum v rámci konceptu sociálne spravodlivej adaptácie na dopady zmeny klímy Prieskum bol realizovaný v rámci projektu „Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI“. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve […]

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest

Sprievodca klimaticky uvedomelým plánovaním mesta s dôrazom na zmierňovanie mestského ostrova tepla zelenou infraštruktúrou Ambíciou dokumentu je ponúknuť stručný a zrozumiteľný vzdelávací materiál, ktorý napomôže uvedomelejšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu rozvoja mesta v čase klimatickej krízy, rozvoju zelenej infraštruktúry, znižovaniu efektov mestského ostrova tepla, a v neposlednom rade –  k zvýšeniu povedomia a motivácie zamestnancov mesta […]

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest (informačná brožúra)

Informačná brožúra je určená pre členov mestského zastupiteľstva, členov príslušných komisií a vedúcich predstaviteľov mesta. Ide o stručný, ale zároveň komplexný text, ktorý zdôrazňuje potrebu zahrnúť aspekty reakcie na zmenu klímy do všetkých rozhodovacích procesov na úrovni mesta.

Nové paradigmy rozvoja územia v kontexte zmeny klímy

Publikácia je určená ako pomôcka urbanistom, územným plánovačom či architektom, ktorí sa vydali, resp. hodlajú vydať cestou proaktívneho zapojenia sa do procesu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti a obývateľnosti miest. Publikácia bola zostavená v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR“ podporeného Kohéznym fondom prostredníctvom Operačného programu Kvalita […]

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

S cieľom pomôcť mestským samosprávam zorientovať sa a napomôcť pri výbere správnych opatrení zostavil tím expertov „Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie”. Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Toto systémové prepojenie je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre […]

Adaptácia na zmenu klímy – úlohy, prístupy a nástroje samospráv

Príručka je určená tak pre volených zástupcov ako aj výkonných pracovníkov lokálnych a regionálnych samospráv, vrátane územných a strategických plánovačov, prednostov úradov, odborných pracovníkov rôznych odborov a pod. Má ambíciu byť ich pomocníkom v adaptácii na zmenu klímy a v prehľadnej forme zhŕňa aktuálne poznatky v tejto téme. Rozdelená je do dvoch častí, ktoré sa prelínajú. Prvá je venovaná prístupu, úlohám, […]

Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Komplexná publikácia, ktorá prináša čitateľom širší pohľad v téme adaptácie na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. Okrem rozpracovania adaptačných opatrení, informuje aj o procese vzniku zmeny klímy, o súčasných a očakávaných vplyvoch zmeny klímy na územie BSK, o relevantnej legislatíve a strategických dokumentoch týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy, o procese prípravy adaptačnej stratégie […]