Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Iniciálny prieskum v rámci konceptu sociálne spravodlivej adaptácie na dopady zmeny klímy

Prieskum bol realizovaný v rámci projektu „Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI“. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.“

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy