Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest (informačná brožúra)

Informačná brožúra je určená pre členov mestského zastupiteľstva, členov príslušných komisií a vedúcich predstaviteľov mesta. Ide o stručný, ale zároveň komplexný text, ktorý zdôrazňuje potrebu zahrnúť aspekty reakcie na zmenu klímy do všetkých rozhodovacích procesov na úrovni mesta.

Verejná reakcia na podcast o zmene klímy

Dobrý deň pán Dobšinský, vo Vašom podcaste Ráno nahlas venovanom klimatickej zmene (s pánom Kováčom) odzneli informácie, ktoré sú v príkrom rozpore so súčasným vedeckým poznaním. Tvrdenie v nadpise, že „kľúčová v boji s klimatickými zmenami je voda, nie emisie oxidu uhličitého“ je na úrovni hoaxu, podobne akože rakovinu vyliečite savom. Podľa tohto tvrdenia sa mýlia […]

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Témy:– Stromy a ich funkcie v meste– Postavenie stromov z pohľadu urbanizmu– Výber vhodných druhov stromov v urbanizovanom prostredí v zmenených klimatických podmienkach slovenských miest– Význam pohlcovania uhlíka stromami v kontexte emisnej bilancie mesta Uvedenie do tém:– Ing. Anna Dobrucká, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň)– Ing. Zuzana Hudeková, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na […]

Adaptačná stratégia mesta Hlohovec

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu Doba trvania: jún 2020 – október 2021 Financovanie: rozpočet mesta Hlohovec Víziou mesta Hlohovec je zabezpečiť klimaticky kvalitné a bezpečné prostredie pre život a podnikanie v meste v nasledujúcich dekádach. Spôsob, akým sa to má dosiahnuť, je nastaviť procesy plánovania, rozhodovania, manažmentu a spoluprácu s odbornou či laickou verejnosťou tak, že sa ciele a systematicky buduje odolnosť mesta […]

Náučné video: NOVÉ PARADIGMY ROZVOJA ÚZEMIA MESTA V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

Video poukazuje na dopady zmeny klímy na slovenské mestá a na potrebu zmeny paradigmy v územnom rozvoji, urbanizme a architektúre pre prispôsobenie sa slovenských miest meniacim sa klimatickým podmienkam. Video je spracované formou výpovedí špecialistov a expertov z oblastí klimatológie, územného plánovania, zelenej infraštruktúry a architektúry. Obsah videa:– Odborné sprievodné slovo: Jozef Pecho (klimatológ), Martin […]

Záznam seminára: Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy 

Témy:– Výhody a limity kompaktného mesta vo svetle zmeny klímy– Výhody a limity extenzívneho mesta vo svetle zmeny klímy– Lipská charta vo svetle reakcie na zmenu klímy– Urbánna agenda pre EÚ – partnerstvo pre klimatickú adaptáciu Uvedenie do tém:– Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)– Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista)– […]

Záznam z workshopu: Nástroje a bariéry adaptačného procesu v mestách

PROGRAM:Komplexný adaptačný proces (M. Schvalb, KRI)   • Hodnotenie zraniteľnosti ako nástroj pre prípravu adaptačného plánu   • Možnosti využitia územného hodnotenia zraniteľnosti pre selekciu území, ktorými je potrebné sa prioritne zaoberaťHodnotenie adaptačných opatrení (T. Baďura, Czech Globe)   • Aká je hodnota adaptačných opatrení?   • Súčasné možnosti ekonomického hodnotenia a príklady z PrahyAko vnímajú adaptáciu aktéri a […]

Nové paradigmy rozvoja územia v kontexte zmeny klímy

Publikácia je určená ako pomôcka urbanistom, územným plánovačom či architektom, ktorí sa vydali, resp. hodlajú vydať cestou proaktívneho zapojenia sa do procesu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti a obývateľnosti miest. Publikácia bola zostavená v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR“ podporeného Kohéznym fondom prostredníctvom Operačného programu Kvalita […]