Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Iniciálny prieskum v rámci konceptu sociálne spravodlivej adaptácie na dopady zmeny klímy Prieskum bol realizovaný v rámci projektu „Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI“. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve […]

Adaptačný plán mesta Martin

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu Doba trvania: október 2022 – február 2024 Financovanie: rozpočet mesta Martin V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentu.

LIFE DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu Nositeľ/koordinátor projektu: MČ Bratislava – Karlova Ves Ďalší partneri: BROZ, CI2, o.p.s. a IEPD  Doba trvania projektu: jún 2018 – jún 2023 Financovanie: Európska komisia – Program LIFE, národné a vlastné spolufinancovanie Hlavné témy projektu:  Najzaujímavejšie výstupy, na ktorých sa podieľal KRI: […]

LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu Nositeľ projektu: Nadace Partnerství, Brno (CZ) Ďalší partneri projektu: CzechGlobe (CZ); Ekotoxa (CZ); SAFE TREES (CZ); Őkotárs Alapítvány, Budapešť, (HU); LEMITOR (PL) Doba realizácie: september 2018  – august 2022 Financovanie: Program Európskej únie LIFE – Ochrana klímy a národné spolufinancovanie Projekt LIFE […]

Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase klimatickej krízy

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Doba trvania: máj 2020 – jún 2022 Partneri: Norwegian Institute for Urban and Regional Research – Oslo Metropolitan University Financovanie: Grantový program Active Citizens Fund, Granty EHP a Nórska Celkový rozpočet projektu: € 102 471 Zhrnutie realizácie projektu: Projekt ‘Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v […]

Klimatická stratégia mesta Malacky

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu Doba trvania: 2021 – 2022 Financovanie: rozpočet mesta Malacky Unikátnosť Klimatickej stratégie mesta Malacky spočíva v tom, že ako prvá na Slovensku prepája procesy adaptácie a mitigácie do takej miery, aby sa realizoval koherentný a synergický proces a to tak v rovine identifikácie spoločných cieľov a programov, spoločných mitigačno-adaptačných opatrení, v spoločnom inštitucionálnom […]

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030)

Publikácia je súčasťou projektu „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý je podporený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.