Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptačná stratégia mesta Hlohovec

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu

Doba trvania: jún 2020 – október 2021

Financovanie: rozpočet mesta Hlohovec

Víziou mesta Hlohovec je zabezpečiť klimaticky kvalitné a bezpečné prostredie pre život a podnikanie v meste v nasledujúcich dekádach.

Spôsob, akým sa to má dosiahnuť, je nastaviť procesy plánovania, rozhodovania, manažmentu a spoluprácu s odbornou či laickou verejnosťou tak, že sa ciele a systematicky buduje odolnosť mesta na dopady zmeny klímy prostredníctvom adaptácie sa hlavne na vlny horúčav, povodne z prívalových zrážok a na dlhé obdobia sucha.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí