Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Regionálny rozvojový program pre región Slovensko-Východ

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Úloha KRI: metodické vedenie procesu

Partneri: Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Doba trvania: november 2004 – október 2006

Financovanie: rozpočty PSK a KSK, spolufinancovanie z európskych zdrojov v rámci programu: Operačný program Základná infraštruktúra, opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky

Dosiahnuté výsledky:

Vypracovaný regionálny rozvojový program ako východisko pre prípravu a implementáciu spoločných plánov, programov a projektov pre región Slovensko-Východ a pripravené nástroje, mechanizmy a prostredie pre manažment EÚ zdrojov na NUTS II úrovni. Podrobnejšie informácie nájdete v súbore publikácií z projektu:

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava