Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Pripravenosť mesta Košice na rozvoj – Rozvojový audit

Téma

Typ

Rok

2007

Popis

Úloha KRI: realizácia hodnotenia

Doba trvania: marec 2007 – august 2007

Financovanie: rozpočet mesta Košice

Dosiahnuté výsledky:

Zhodnotená pripravenosť mesta na rozvoj a navrhnuté opatrenia pre zvýšenie kvality rozvojového dokumentu mesta (z hľadiska jeho prepojenosti a súladu s ostatnými relevantnými dokumentmi, z hľadiska konzistentnosti, štruktúry a obsahu), efektívnosti implementačného mechanizmu rozvojového plánu, inštitucionálnych a procesných zmien a disponibilnej odbornej kapacity (vedomostí, zručností a postojov) pri zabezpečovaní a výkone činností potrebných pre rozvoj mesta a navrhnuté opatrenia a kroky na zlepšenie týchto faktorov.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava