Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022 – 2027 (2030)

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu
Doba trvania: jún 2021 – jún 2022
Financovanie: rozpočet mesta Lučenec a ostatných obcí územia UMR

Základné princípy dokumentu:

 1. Mesto Lučenec je líder rozvoja pre svoje okolie.
 2. Podklad pre rozhodovacie procesy výkonného i voleného aparátu samospráv.
 1. Interná i externá komunikácia a spoločný marketing vychádza z IÚS UMR LC.
 2. Procesy rozhodovania sú multikriteriálne a vychádzajú z prijatej filozofie.
 3. Aplikácia chytrých (smart) riešení nielen v produktoch, ale aj v procesoch.
 4. Integrácia priorít a koncepčný rámec pre flexibilné intervencie v rámci vytýčených spoločných cieľov a priorít.
 5. Určuje smerovanie rozvoja mestského funkčného územia.
 6. Reflektuje súčasné globálne, národné a lokálne závažné rozvojové výzvy.

 Dokument definuje 4 rozvojové oblasti:

 • Práca v UMR Lučenec
 • Doprava v UMR Lučenec
 • Zelený UMR Lučenec reaguje na dopady zmeny klímy
 • Humánny a pre život atraktívny UMR Lučenec

Celý dokument je k dispozícii na stránkach mesta Lučenec.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava