<< späť   Domov   >   Témy   >   Integrované plánovanie rozvoja

Integrované plánovanie rozvoja

Integrované plánovania rozvoja územia chápe Karpatský rozvojový inštitút ako proces, ktorý

  • je založený nielen na požiadavkách, ale hlavne na potrebách subjektov v území;
  • sa sústreďuje nielen na problémy, ale aj na  vonkajšie trendy, ohrozenia a príležitosti;
  • sa zaoberá nielen rozvojovými oblasťami, ktoré sú v priamej kompetencii miestnej či regionálnej samosprávy, ale reflektuje aj oblasti, kde samospráva môže byť partnerom či umožňovateľom rozvojových aktivít v území.

Integrované plánovanie ponímame nielen ako harmonizáciu, ale aj integráciu strategických rozvojových dokumentov, a hlavne ako priemet rozvojových zámerov do územia, v súvislosti s jeho využívaním a únosnosťou. Súčasťou integrovaného plánovania je aj identifikácia a následná, na jasných odborných kritériách založená, formulácia rozvojových priorít a s nimi spojených aktivít, implementovateľných v rámci stanoveného plánovacieho obdobia.


Výstupom procesu integrovaného plánovania je vytvorenie dobrého rozvojového dokumentu, v ktorom sú ciele a opatrenia ekonomicko-sociálno-environmentálne vyvážené, sú stanovené špecificky na dané územie, sú vyhodnotiteľné a pravidelne aktualizované. Dobrý rozvojový plán tak slúži na spájanie či sieťovanie ľudských, finančných či materiálnych zdrojov v území na podporu rozvojových priorít a na dosiahnutie synergických či multiplikačných efektov.

Interaktívny prístup k procesom integrovaného plánovania, v súčasnom rýchle sa meniacom prostredí, s nejednoznačnou predikciou vývoja vonkajšieho prostredia, možno ilustrovať na nasledujúcom obrázku.
Karpatský rozvojový inštitút viedol proces zostavenia rozvojových dokumentov na miestnej (napr. mesto Košice), regionálnej (napr. Prešovský samosprávny kraj) či nadregionálnej úrovni (Rozvojový plán Slovensko-Východ). Publikovali sme viacero štúdií a článkov na túto tému a zostavený a doručovaný je vzdelávací program v tejto oblasti.

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.