Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Publikácia prináša okrem rozpracovania adaptačných opatrení aj informácie o samotnej zmene klímy, relevantnom legislatívno-strategickom rámci, procese prípravy adaptačnej stratégie pre obce a mestá, príklady dobrej praxe a možnosti financovania adaptačných procesov.


Karpatský rozvojový inštitút, 2017.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.