Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

PROJEKTOVÉ AKTUALITY

(apríl 2020)
Inšpirujúce projekty zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska ukazujú ako sa adaptovať v čase klimatickej krízy
V rámci projektu LIFE TreeCheck, na ktorom spolupracuje Karpatský rozvojový inštitút spolu s ďalšími odbornými organizáciami z Česka, Poľska a Maďarska, vznikla unikátna databáza dobrých príkladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy zo strednej Európy, tzv. Adapterra inspirational database.

V databáze spravovanej Nadaci Partnerství sa nachádza už 15 adaptačných príkladov zo strednej Európy. Jej cieľom je zhromaždiť príklady dobrej praxe na jedno miesto, a tým napomôcť z lepšiemu manažementu dopadov zmeny klímy, ako sú horúčavy, suho, erózia alebo prívalové dažde či povodne. Prehľadný zoznam príkladov detailne popisuje ako jednotlivé opatrenia fungujú, skúsenosti z ich realizáciou, ako aj náklady na ich výstavbu a údržbu. Príklady z Poľska, Maďarska, Slovenska dopĺňajú prehľad predchádzajúcich víťazov a finalistov súťaže Adapterra Awards zameranej na najlepšie inšpirácie v oblasti reakcie na zmenu klímy v Českej republike.VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Hlavný cieľ projektu
je znížiť nepriaznivé dôsledky vplyvov zmeny klímy, predovšetkým mestského ostrova tepla (UHI) v európskych mestách, a to zvýšením efektívnosti a účinnosti plánovacích a rozhodovacích procesov súvisiacich s využívaním zelenej infraštruktúry

Špecifické ciele projektu:
 • Zvýšiť kapacity a porozumenie orgánov mestských samospráv o pozitívnom vplyve lepšieho plánovania a riadenia prvkov zelenej infraštruktúry pre zmiernenie účinkov mestského ostrova tepla na občanov a mestské prostredie.
 • Zvýšiť povedomie a aktívnu účasť občanov na rozvoji a využívaní zelenej infraštruktúry v ich mestách.

Projektové témy a aktivity:
 • Procesy, postupy, nástroje a mechanizmy, ktoré samosprávam miest umožnia lepšie plánovať a manažovať využívanie zelenej infraštruktúry ako kľúčového prvku pre zmierňovanie mestského ostrova tepla.
 • Informačno-komunikačné aktivity, nástroje na podporu aktívnej participácie širokej verejnosti pri plánovaní, manažmente a využívaní zelenej infraštruktúry v mestách, sieťovanie, spolupráca a výmena najlepších skúsenosti medzi mestami.

Hlavné prínosy projektu pre slovenské pilotné mestá Košice a Prešov:
 • zaradia sa medzi popredné mestá Strednej Európy venujúce sa systematicky problematike zmierňovania vĺn horúčav v priestore tzv. mestského ostrova tepla (najviac urbanizované oblasti mesta) prostredníctvom cieleného a efektívneho využitia zelenej infraštruktúry;
 • budú mať k dispozícii špecifické hodnotenie zraniteľnosti svojho územia na horúčavy, s ohľadom na účinky mestského ostrova tepla; vypracovaný návrh stratégie; ako aj návrh vhodných (na základe vyhodnotenia ich efektu) demonštračných adaptačných opatrení zelenej infraštruktúry (ako súčasť tzv. adaptačného akčného plánu) na vlny horúčav;
 • získajú štandardy pre manažment zelenej infraštruktúry a systém pre monitoring investícií umožňujúci uplatnenie opatrení zelenej infraštruktúry;
 • pilotne otestujú praktický manažérsky nástroj Tree Check Pro na monitoring plánovaných investícií s ohľadom na podporu adaptačných opatrení s využitím zelenej infraštruktúry;
 • posilnia interné kapacity samosprávy mesta účasťou na špecifickom vzdelávacom module a zvýšia informovanosť volených zástupcov o problematike zmierňovania efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry;
 • cez spoločnú pozitívnu komunikačnú kampaň budú môcť efektívne komunikovať svoje aktivity v oblasti adaptácie smerom k verejnosti, a spolu s aplikáciou Tree Check App podporiť popularizáciu témy adaptácie s využitím zelenej infraštruktúry v meste;
 • budú mať nadviazané vzťahy pre spoluprácu a výmenu skúseností s ďalšími európskymi mestami v oblasti spravovania procesov reakcie na zmenu klímy.

Nositeľ projektu:
Nadace Partnerství, Brno (CZ)
Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu
Ďalší partneri projektu: CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Brno (CZ); Ekotoxa, s. r. o., Brno (CZ); SAFE TREES, s. r. o., Rosice (CZ); Őkotárs Alapítvány, Budapešť, (HU); LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o, Wroclaw (PL);
Kód projektu: LIFE17 GIC/CZ/000107
Doba realizácie: 09/2018 – 08/2022
Celková výška projektu: 1, 557 mil. € ( z toho KRI 190 995 €)
Financovanie: Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie LIFE - Ochrana klímy a národného spolufinancovania.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na www.lifetreecheck.eu.


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.