Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

PROJEKTOVÉ AKTUALITY

(jún 2020)

Ďalší ročník medzinárodnej súťaže Adapterra Awards spustený!


Karpatský rozvojový inštitút je súčasťou medzinárodného projektu LIFE TreeCheck, ktorého cieľom je znižovanie dopadov zmeny klímy na mestá. V rámci projektu aktuálne prebieha prihlasovanie projektov do súťaže Adapterra Awards.

Cieľom súťaže je nájsť inšpiratívne projekty, ktoré pomáhajú prispôsobovať naše mestá, domy a krajinu zmenám klímy. Vytvára unikátnu databázu najlepších príkladov adaptačných opatrení, v ktorej nájde inšpiráciu domáci majster i odborník. Prvý ročník priniesol päť víťazov a množstvo inovatívnych nápadov a užitočných rád, ako sa adaptovať na prejavy klimatických zmien.

Prihlasovanie projektov z rôznych oblastí, ako napríklad zelené budovy a infraštruktúra, udržateľná architektúra, vodné hospodárstvo a i., je spustené v štyroch kategóriách: krajina, zastavané územie, pracovné prostredie a náš domov.

Najlepšie projekty získajú cenu poroty a budú súčasťou výstavy pri príležitosti konferencie o prispôsobovaní sa klimatickým zmenám v Prahe v novembri tohto roku.

Nominácie: https://www.adapterraawards.cz/nominations

Databáza inšpiratívnych projektov a nápadov: www.adapterraawards.cz/en/database


(apríl 2020)

Inšpirujúce projekty zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska ukazujú ako sa adaptovať v čase klimatickej krízy
V rámci projektu LIFE TreeCheck, na ktorom spolupracuje Karpatský rozvojový inštitút spolu s ďalšími odbornými organizáciami z Česka, Poľska a Maďarska, vznikla unikátna databáza dobrých príkladov adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy zo strednej Európy, tzv. Adapterra inspirational database.

V databáze spravovanej Nadaci Partnerství sa nachádza už 15 adaptačných príkladov zo strednej Európy. Jej cieľom je zhromaždiť príklady dobrej praxe na jedno miesto, a tým napomôcť z lepšiemu manažementu dopadov zmeny klímy, ako sú horúčavy, suho, erózia alebo prívalové dažde či povodne. Prehľadný zoznam príkladov detailne popisuje ako jednotlivé opatrenia fungujú, skúsenosti z ich realizáciou, ako aj náklady na ich výstavbu a údržbu. Príklady z Poľska, Maďarska, Slovenska dopĺňajú prehľad predchádzajúcich víťazov a finalistov súťaže Adapterra Awards zameranej na najlepšie inšpirácie v oblasti reakcie na zmenu klímy v Českej republike.


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Hlavný cieľ projektu
je znížiť nepriaznivé dôsledky vplyvov zmeny klímy, predovšetkým mestského ostrova tepla (UHI) v európskych mestách, a to zvýšením efektívnosti a účinnosti plánovacích a rozhodovacích procesov súvisiacich s využívaním zelenej infraštruktúry

Špecifické ciele projektu:
 • Zvýšiť kapacity a porozumenie orgánov mestských samospráv o pozitívnom vplyve lepšieho plánovania a riadenia prvkov zelenej infraštruktúry pre zmiernenie účinkov mestského ostrova tepla na občanov a mestské prostredie.
 • Zvýšiť povedomie a aktívnu účasť občanov na rozvoji a využívaní zelenej infraštruktúry v ich mestách.

Projektové témy a aktivity:
 • Procesy, postupy, nástroje a mechanizmy, ktoré samosprávam miest umožnia lepšie plánovať a manažovať využívanie zelenej infraštruktúry ako kľúčového prvku pre zmierňovanie mestského ostrova tepla.
 • Informačno-komunikačné aktivity, nástroje na podporu aktívnej participácie širokej verejnosti pri plánovaní, manažmente a využívaní zelenej infraštruktúry v mestách, sieťovanie, spolupráca a výmena najlepších skúsenosti medzi mestami.

Hlavné prínosy projektu pre slovenské pilotné mestá Košice a Prešov:
 • zaradia sa medzi popredné mestá Strednej Európy venujúce sa systematicky problematike zmierňovania vĺn horúčav v priestore tzv. mestského ostrova tepla (najviac urbanizované oblasti mesta) prostredníctvom cieleného a efektívneho využitia zelenej infraštruktúry;
 • budú mať k dispozícii špecifické hodnotenie zraniteľnosti svojho územia na horúčavy, s ohľadom na účinky mestského ostrova tepla; vypracovaný návrh stratégie; ako aj návrh vhodných (na základe vyhodnotenia ich efektu) demonštračných adaptačných opatrení zelenej infraštruktúry (ako súčasť tzv. adaptačného akčného plánu) na vlny horúčav;
 • získajú štandardy pre manažment zelenej infraštruktúry a systém pre monitoring investícií umožňujúci uplatnenie opatrení zelenej infraštruktúry;
 • pilotne otestujú praktický manažérsky nástroj Tree Check Pro na monitoring plánovaných investícií s ohľadom na podporu adaptačných opatrení s využitím zelenej infraštruktúry;
 • posilnia interné kapacity samosprávy mesta účasťou na špecifickom vzdelávacom module a zvýšia informovanosť volených zástupcov o problematike zmierňovania efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry;
 • cez spoločnú pozitívnu komunikačnú kampaň budú môcť efektívne komunikovať svoje aktivity v oblasti adaptácie smerom k verejnosti, a spolu s aplikáciou Tree Check App podporiť popularizáciu témy adaptácie s využitím zelenej infraštruktúry v meste;
 • budú mať nadviazané vzťahy pre spoluprácu a výmenu skúseností s ďalšími európskymi mestami v oblasti spravovania procesov reakcie na zmenu klímy.

Nositeľ projektu:
Nadace Partnerství, Brno (CZ)
Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu
Ďalší partneri projektu: CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Brno (CZ); Ekotoxa, s. r. o., Brno (CZ); SAFE TREES, s. r. o., Rosice (CZ); Őkotárs Alapítvány, Budapešť, (HU); LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o, Wroclaw (PL);
Kód projektu: LIFE17 GIC/CZ/000107
Doba realizácie: 09/2018 – 08/2022
Celková výška projektu: 1, 557 mil. € ( z toho KRI 190 995 €)
Financovanie: Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie LIFE - Ochrana klímy a národného spolufinancovania.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na www.lifetreecheck.eu.


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.