Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy

Dosiahnutý výsledok:
Posilnená informovanosť a vedomosti samospráv miest a regiónov SR o zmene klímy a jej dopadoch na ich špecifické územie a o možnostiach zmierňovania jej negatívnych dopadov a adaptácie na ne. Zároveň bol v meste Spišská Nová Ves spracovaný pilotný dokument „Stratégia mesta Spišská Nová Ves v oblasti mitigácie a adaptácie na dopady zmeny klímy“.
 
V rámci projektu bola vydaná aj príručka Zmena klímy a lokálny rozvoj – výzva pre samosprávy, ktorá obsahuje podrobné a zároveň zrozumiteľné informácie o dopadoch zmeny klímy na globálnej úrovni, na Slovensku, popis procesov a opatrení ktorými môžu uvedeným dopadom čeliť, legislatívneho a strategického rámca a dobrých príkladov praxe. Mnohé informácie v tejto príručke boli prvýkrát publikované na Slovensku (i v prostredí Strednej Európy).
 
Veľký úspech mala aj celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou „Klimatická zmena a lokálny rozvoj – výzva pre samosprávy“ (Bratislava, 29.3.2012), ktorú KRI usporiadal v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Regionálnym centrom rozvojového programu OSN (UNDP). Hlavným cieľom konferencie, ktorá bola určená voleným a výkonným zástupcom miestnej samosprávy a organizáciám, ktoré sa súvisiacou problematikou zaoberajú, bolo zvýšiť motiváciu konať a ukázať cesty, ako môžu miestne samosprávy efektívne reagovať na hrozby a príležitosti, ktoré klimatická zmena prináša. Takmer 100 účastníkov získalo aktuálne informácie o dopadoch zmeny klímy na Slovensku, o možnostiach reagovania na ne na lokálnej úrovni a o príkladoch dobrej praxe. Informácie prezentovali odborníci z oblasti klimatológie, vodného hospodárstva, zelene, energetiky a verejnej správy zo Slovenska, Českej republiky a Veľkej Británie. Konferencia vytvorila aj základy neformálnej platformy odborníkov a inštitúcií, v rámci ktorej budú spolupracovať na zmierňovaní dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovni, vrátane vytvárania podporného legislatívneho rámca. 
 
Partneri: Mesto Spišská Nová Ves, Únia miest Slovenska
Úloha KRI: Manažment projektu a odborné vedenie projektu
Doba trvania: august 2010 – apríl 2012
Financovanie: Global Environment Facility/Small Grants Programme - UNDP; Ekofond, neinvestičný fond a jeho zriaďovateľ SPP; THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Britské veľvyslanectvo v Bratislave
Celková čiastka: $ 82 712

KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.