Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR

Aktuálne:
/máj 2021/

NOVÁ PUBLIKÁCIA:

Urgentná, efektívna a účinná reakcia na dopady zmeny klímy predstavuje v súčasnosti kľúčovú výzvu pre  zmenu paradigmy pri dizajne, plánovaní a manažmente rozvoja miest.

Nová publikácia Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy je určená ako pomôcka urbanistom, územným plánovačom či architektom, ktorí sa vydali, resp. hodlajú vydať cestou proaktívneho zapojenia sa do procesu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti a obývateľnosti miest.

SŤIAHNUŤ PUBLIKÁCIU

→ Informačný leták:/máj 2021/

ODBORNO-DISKUSNÉ SEMINÁRE:

Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR“ organizoval nasledujúce odborno-diskusné online semináre:

1. Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí - 12.5.2021, 13:30 – 15:30
Témy:
o Stromy a ich funkcie v meste
o Postavenie stromov z pohľadu urbanizmu
o Výber vhodných druhov stromov v urbanizovanom prostredí v zmenených klimatických podmienkach slovenských miest
o Význam pohlcovania uhlíka stromami v kontexte emisnej bilancie mesta

Uvedenie do tém:
o Ing. Anna Dobrucká, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň)
o Ing. Zuzana Hudeková, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy)
o Mgr. Ing. Petr Pavelčík (špecialista na nízkouhlíkové a offsetové projekty)

2. Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy - 19.5.2021, 13:30-15:30
Témy:
o Výhody a limity kompaktného mesta vo svetle zmeny klímy
o Výhody a limity extenzívneho mesta vo svetle zmeny klímy
o Lipská charta vo svetle reakcie na zmenu klímy
o Urbánna agenda pre EÚ – partnerstvo pre klimatickú adaptáciu

Uvedenie do tém:
o Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
o Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista)
o Ing. arch. Erika Horanská (špecialistka na rámcové podmienky mestského rozvoja)

Uvedené semináre sú súčasťou série vzdelávacích udalostí pre zvýšenie odbornej kapacity urbanistov, architektov, územných plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na zmenu klímy, so zameraním najmä transformácie princípov a procesov urbánneho rozvoja a sú postavené na vzájomnej diskusii/výmene názorov účastníkov.

Záznamy z oboch podujatí nájdete na našej webstránke v sekcií videí.


/marec 2021/


Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy 

- v rámci projektu vzniklo video, ktoré poukazuje na dopady zmeny klímy na slovenské mestá a na potrebu zmeny paradigmy v územnom rozvoji, urbanizme a architektúre pre prispôsobenie sa slovenských miest meniacim sa klimatickým podmienkam. Video je spracované formou výpovedí špecialistov a expertov z oblastí klimatológie, územného plánovania, zelenej infraštruktúry a architektúry.

→POZRI VIDEO/október 2020/

V rámci projektu boli realizované nasledujúce webináre:

13.10.2020:
- Systémový prístup miest k adaptácii na dopady zmeny klímy 
- Plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí s príkladmi z praxe 
- Význam krajinného plánovania pri tvorbe urbánneho prostredia v kontexte zmeny klímy s príkladmi z praxe 
- Transformácia výstavby a renovácie budov ako reakcia na zmenu klímy 

6.10.2020:
- Zmena klímy, jej prejavy a dopady v sídelnom prostredí Slovenska
- Aktuálny stav pripravenosti miest v SR
- Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov tzv. kompaktného, fragmentovaného či extenzívneho mesta
- Nástroje a opatrenia miest s dôrazom na proces územného plánovania v kontexte reakcie na zmenu klímy

Oba záznamy nájdete aj na našej stránke v sekcii videí.


***


Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť informovanosť o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy na mestá a o možnostiach proaktívnej adaptácie miest zacielenú na tých, ktorí prostredníctvom urbanizmu a územného plánovania hrajú kľúčovú úlohu v reakcii miest na dopady zmeny klímy.

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu
Doba trvania: september 2019 – august 2020
Financovanie: projekt je podporený z Kohézneho fondu, prostredníctvom OP Kvalita životného prostredia
Celkový rozpočet projektu: € 63 0000

Hlavná aktivita projektu: Vytvorenie a realizácia informačných programov pre cieľovú skupinu.

Hlavná aktivita projektu je realizovaná štyrmi podaktivitami, ktorých výstupmi sú:
  • Informačná brožúra a ilustračný leták – „Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy“
  • Informačný odborný seminár – „Ako inkorporovať dopady zmeny klímy do uvažovania v urbanizme a územnom plánovaní miest“
  • Informačné webináre – „Urbanizmus a územné plánovanie adresuje zmenu klímy“
  • Videospot – „Prečo je dôležité začleniť adaptáciu na dopady zmeny klímy do urbanizmu a územného plánovania miest?“


     
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.