Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy

(JÚN 2022)

Karpatský rozvojový inštitút realizoval v mesiacoch apríl - jún na Slovensku krátky výskum, zameraný na zmapovanie problémov, ktoré najzraniteľnejším skupinám prinášajú dopady zmeny klímy v podobe vĺn horúčav, sucha, či záplav z prívalových zrážok – a to prostredníctvom oslovenia organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú práci s nimi a zlepšovaniu podmienok ich života. Cieľom výskumu bolo zistiť súčasnú situáciu v oblasti sociálne spravodlivej adaptácie na dopady zmeny klímy na Slovensku, poukázať na dôležitosť tejto témy, a tiež otvoriť spoločenskú diskusiu za účasti kľúčových aktérov v tejto oblasti. Výstupy z tohto procesu by sa mali stať základom pre diskusiu o sociálne spravodlivej adaptácii na dopady zmeny klímy na Slovensku a postupne by táto problematika mala byť zapracovávaná do lokálnych adaptačných politík - aby pri systematickej reakcii na zmenu klímy neboli opomínaní ani tí najviac zraniteľní.*****(APRÍL 2022)

Zmena klímy a jej negatívne dopady už nie sú otázkou ďalekej budúcnosti, ale každodennej reality - aj na Slovensku. Spoločnosť nevyhnutne čaká transformácia systémov, kde sa okrem znižovania produkcie skleníkových plynov bude potrebné sústrediť aj na adaptáciu celej spoločnosti na extrémne javy, ktoré zmena klímy prináša. Dopady zmeny klímy v podobe vyššej frekvencie a intenzity horúčav, záplav, súch, víchric či nárastu priemerných teplôt navyše ešte viac prehlbujú existujúce (a vytvárajú nové) sociálne nerovnosti medzi najviac zraniteľnými skupinami obyvateľstva v mestskom prostredí.

Riešenia na tieto výzvy hľadá sociálne spravodlivá adaptácia ako súbor politík a opatrení či už na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.

Krátky úvod do témy:


*****


Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je výrazne zvýšiť účasť organizácií občianskej spoločnosti na monitorovaní, ovplyvňovaní a formovaní miestnych a národných verejných politík v čase klimatickej krízy, s dôrazom na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva prostredníctvom posilnenia kapacít Karpatského rozvojového inštitútu o.z. ako celoštátneho mimovládneho špecializovaného centra a vytvorenia mechanizmov na tvorbu spoločných občianskych pozícií v tejto oblasti.

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu
Doba trvania: máj 2020 – jún 2022
Partneri: Norwegian Institute for Urban and Regional Research – Oslo Metropolitan University
Financovanie: Grantový program Active Citizens Fund, Granty EHP a Nórska
Celkový rozpočet projektu: € 102 471,00 €

Hlavné aktivity projektu:
  • Doplnenie odbornej personálnej kapacity KRI v oblasti komunikácie a spracovania dát
  • Doplnenie materiálno-technického vybavenia KRI, s dôrazom na zber, spracovanie, vizualizáciu a prezentáciu dát pre verejnosť a verejnú správu
  • Rozvoj odborných kapacít KRI cez získavanie nových vedomostí a skúseností
  • Kampane pre vtiahnutie organizácií občianskej spoločnosti a aktívnej verejnosti do vytvárania a realizácie verejných klimatických politík na lokálnej úrovni s dôrazom na sídelné prostredie.
  • Etablovanie tzv. Slovenského občianskeho klimatického fóra (SOKLIF), ako platformy pre sieťovanie medzi relevantnými organizáciami tretieho sektora a súčasne s univerzitami, verejnou správou a biznisom, s dôrazom na v sídelné prostredie
  • Vydávanie nezávislých správ o stave slovenských miest v reakcii na zmenu klímy a udeľovanie občianskych ocenení progresívnym mestám


Projekt ‘Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy - KLIKRI’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.