<< späť   Domov   >   O nás   >   Náš tím

Náš tím

RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ
Je spoluzakladateľom Karpatského rozvojového inštitútu a od jeho založenia v roku 2004 aj jeho riaditeľom. Je odborníkom na strategické otázky týkajúce sa komplexného rozvoja území v oblasti vytvárania legislatívneho, inštitucionálneho a rámca, spravovania, plánovania či mechanizmov implementácie rozvojových plánov. Má hlboké teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti inkorporácie environmentálnych záležitostí do rozhodovacieho procesu verejnej správy. Svoje skúsenosti získal aj na medzinárodnej úrovni, kde pracoval viacero rokov pre Organizáciu spojených národov ako hlavný poradca pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v oblasti environmentálneho spravovania, a tiež ako riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov na Slovensku a konzultant Európskej komisie. Je autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií a prednáša na národných či medzinárodných fórach.
Mgr. Michal Schvalb
Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V Karpatskom rozvojom inštitúte pôsobí od júla 2007, aktuálne na pozícii programového analytika, ktorého zodpovednosťou sú najmä analýzy a rešerše pre témy Integrované plánovanie rozvoja územia  a Dobré spravovanie rozvoja na lokálnej a regionálnej úrovni. Je jedným z autorov odbornej publikácie Audit pripravenosti na rozvoj v regióne  a viacerých odborných článkov. V súčasnosti sa venuje hlavne spolupráci s odbornými organizáciami vo východnom Srbsku, kde Karpatský rozvojový inštitút prenáša svoje skúsenosti pri tvorbe procesov a mechanizmov súvisiacich s územným rozvojom.
Ing. Alena Kozlayová
V rokoch 2001 – 2006 študovala na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach. Od júla 2006 pôsobí v KRI. Nadobudnuté teoretické i praktické vedomosti uplatňuje v súvislosti s regionálnym rozvojom a to predovšetkým pri príprave rozvojových plánov pre regióny a mestá a pri tvorbe a manažmente rozvojových projektov. Je jednou z autorov publikácie Dobré spravovanie rozvoja regiónu – výzva pre Slovensko, spoluautorkou vzdelávacích materiálov pre regionálnu a miestnu samosprávu, pre manažment škôl v oblasti finančného plánovania, ako aj rozvojového auditu. Je tiež spoluautorkou viacerých odborných článkov a prezentácií týkajúcich sa dobrého spravovania rozvoja regiónu a integrovaného plánovania. V súčasnosti sa venuje aj téme zahrnutia klimatickej zmeny do uvažovania o rozvoji a rozhodovania územných samospráv.Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.