Aktuality

11.12.2017
Adaptation best practices from the Visegrad countries
Sumár vybraných príkladov dobrej praxe z miest všetkých krajín V4 - výstup projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy >>viac info
13.9.2017
Expertný workshop na tému hodnotania zraniteľnosti a návrhu riešení voči dopadom zmeny klímy v európskych mestách s dôrazom na sociálnu spravodlivosť
Európska environmentálna agentúra (EEA) usporiadala 12.9.2017 v Kodani expertný workshop na danú tému, kde s jednou z nosných prednášok vystúpil A. Šteiner. Hovoril o sociálnych faktoroch ako organickej súčasti hodnotenia zraniteľnosti na príklade slovenských miest.
29.5.2017
Adaptácia na zmenu klímy v Spišskej Teplici
V obci Spišská Teplica budeme v rámci Programu obnovy dediny spracovávať lokálnu adaptačnú stratégiu na zmenu klímy.
25.4.2017
Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov
Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému začleňovania globálnych hrozieb s významným lokálnym dosahom, do spoločného SK-UA cezhraničného plánovacieho procesu sa uskutočnila 25. apríla 2017 v Košiciach. Príspevky z konferencie a viac info nájdete tu.
23.3.2017
Ako sú slovenské mestá pripravené na zmenu klímy?
Na túto tému diskutoval v rámci relácie Klub komunálnej politiky na vlnách Rádia Regina Andrej Šteiner. Záznam relácie je k dispozícii v archíve RTVS.
Posledná aktualizácia:
19. 01. 2018
PRIPRAVUJEME NOVÝ WEB
Vážený navštevník, práve pripravujeme novú podobu našej webstránky. Už čoskoro.Ako môžu samosprávy prostredníctvom svojich úloh, prístupov a nástrojov prispieť k systematickému komplexnému procesu adaptácie na zmenu klímy...

Na aktuálnu tému

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny?
Klimatológovia sú v posledných rokoch vystavení neutíchajúcemu náporu otázok podobného typu. Kvalifikovanú odpoveď nájdete v blogu klimatológa Jozefa Pecha.
Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí
Parížska konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy bola v decembri 2015 v strede záujmu na celom svete. Prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá? Viac v článku periodika Urbanita, ktorého spoluautor je A. Šteiner.
Klimatická zmena? Klimatická deštrukcia
Možno by sme mali prestať používať termín klimatická zmena a nahradiť ho síce expresívnejším, ale výstižnejším pomenovaním. Čítajte viac v článku Andreja Šteinera.

Domov

"Všetci žijeme pod jednou oblohou, no máme rôzne obzory."

Konrad Adenauer

Do pozornosti

.
Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.