<< späť   Domov   >   Témy   >   Environmentálne výzvy v rozvoji

Environmentálne výzvy v rozvoji

Začleňovanie environmentálnych výziev do uvažovania o rozvoji na lokálnej a regionálnej úrovni nikdy nebolo viac naliehavé ako v súčasnosti. Prírodné prostredie je základ, na kvalite ktorého záleží nielen dynamika rozvoja územia, ale aj bezpečnosť a existencia ľudí.
Je všeobecne známe, že nedávne, súčasné a očakávané globálne hrozby ako sú rastúce ceny a možný budúci nedostatok potravín, rastúce ceny a nedostatok palív (najmä v súvislosti s tzv. ropným zlomom), finančná kríza, klimatická zmena a jej dopady majú väzbu so spôsobom ochrany, manažmentom využívania a stavom životného prostredia. Preto Karpatský rozvojový inštitút považuje za prioritné a nevyhnutné vytvárať lepšie legislatívne a strategické rámce a využívať nástroje a právomoci subjektov verejnej správy, s dôrazom na lokálnu a regionálnu samosprávu, v súvislosti s rozvojom  rešpektujúcim environmentálnu udržateľnosť a limity územia.

V súčasnosti sme presvedčení, že je potrebné intenzívne hľadať cesty ako reagovať na zmenu klímy, resp. na jej dopady na lokálnej úrovni a to tak vo forme zmierňovania dopadov ľudských činností na zhoršovanie stavu klímy, ale hlavne vo forme adaptácie sa na jej dopady. Cieľom aktivít KRI v tejto oblasti je motivácia a budovanie kapacít miestnej a regionálnej verejnej správy, ako aj verejnosti pre zahrnutie týchto existujúcich očakávaných dopadov do rozhodovacieho procesu.
V tejto súvislosti realizujeme pilotne aktivity na Slovensku a plánujeme ich rozšíriť v blízkej budúcnosti na Ukrajinu, do Maďarska a Srbska.

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.