<< späť   Domov   >   Témy

Témy

Karpatský rozvojový inštitút, ako výskumná organizácia, má za cieľ ponúkať riešenia v oblasti strategického rozvoja území. 

Rozvoj chápeme ako súbor hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych procesov a vzťahov prebiehajúcich v danom území, rešpektujúcich podmienky a zvláštnosti tohto prostredia. Tieto procesy a vzťahy majú vplyv na jednotlivé zložky územia, i keď možno nie všetky naraz v danom čase a intenzite.

V súčasnosti by rozvoj územia nemal prebiehať len ako proces založený na minulých skúsenostiach, existujúcich potrebách, na tradičnom systéme manažmentu rozvoja a na extrapolácii minulých trendov. Pre dynamiku rozvoja územia je nevyhnutné jeho priebeh určitým spôsobom korigovať a adaptovať sa na nové, príp. prichádzajúce skutočnosti súvisiace s nedostatkom zdrojov, environmentálnymi hrozbami a na zvyšujúci sa tlak na efektivitu a účinnosť rozvojových procesov. Kvalitu rozvoja územia chápeme v kontexte s optimalizáciou legislatívneho, inštitucionálneho a strategického prostredia na národnej a EÚ úrovni.

V súčasnosti v KRI realizujeme výskum a angažujeme sa v presadzovaní nasledujúcich tém:

Všetky témy navzájom súvisia a ich spoločným menovateľom je rozumný, náležitý a dynamický rozvoj daného územia. Každá téma zahŕňa viacero podtém, ktoré sú diskutované a riešené v rámci projektov či iných fór, poskytujúcich priestor pre širokú odbornú participáciu, s cieľom vytvorenia konkrétnych, v praxi  použiteľných, výstupov.

Prístup KRI ku rozvoju území možno ilustrovať na nasledujúcom obrázku. Vychádzame z toho, že dosiahnutie pozitívnej zmeny v dynamike rozvoja územia závisí na kvalite všetkých faktorov, ktoré do procesu rozvoja vstupujú. Je to v prvom rade komplexný, realistický a realizovateľný rozvojový plán ako výstup integrovaného plánovania, ku ktorému ak pridáme zodpovedajúce špecifické vedomosti, zručnosti a motiváciu výkonných a volených predstaviteľov samosprávy vzniká predpoklad pre dobré rozhodnutia smerom k zvýšeniu dynamiky rozvoja územia. Dobré rozhodnutia sa nemôžu komplexne premietnuť do skutočnosti bez vytvorenia účinného implementačného mechanizmu na všetkých úrovniach. Kľúčovým a všetky faktory ovplyvňujúci je spôsob spravovania rozvoja územia, teda uplatňovanie hlavných princípov dobrého spravovania ako je verejná zodpovednosť, transparentnosť, participatívnosť, efektívnosť a účinnosť.

Rovnica rozvoja

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.