Najlepšie adaptačné príklady z krajín Vyšehradskej štvorky

Sumár vybraných príkladov dobrej praxe zo všetkých krajín V4 v spoločnom výstupe projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy.

KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.