Nové paradigmy rozvoja územia v kontexte zmeny klímy

Publikácia je určená ako pomôcka urbanistom, územným plánovačom či architektom, ktorí sa vydali, resp. hodlajú vydať cestou proaktívneho zapojenia sa do procesu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti a obývateľnosti miest.
Publikácia bola zostavená v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR“ podporeného Kohéznym fondom prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.