Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

S cieľom pomôcť mestským samosprávam zorientovať sa a napomôcť pri výbere správnych opatrení zostavil tím expertov „Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie”. Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Toto systémové prepojenie je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre adaptáciu „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy“prijatej Európskou komisiou 24.2.2021. Zároveň napomôže samosprávam pri hľadaní správnych opatrení na správne miesto a ponúkne aj prehľad vhodnej doplnkovej literatúry.Na vypracovaní Katalógu sa podieľali odborníci z Karpatského rozvojového inštitútu, Košice; Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves; CI2, Praha; Inštitútu pre pasívne domy, Bratislava a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Bratislava v rámci medzinárodného projektu DELIVER - Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Viac informácii o projekte a ďalších výstupoch nájdete na stránke projektu http://odolnesidliska.sk/ a tiež na Facebooku.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.