KRI odborné výstupy

Sprístupnenie vlastných výstupov čo najširšej, predovšetkým odbornej, verejnosti je jednou z priorít KRI. Na tomto mieste sa nachádzajú publikácie KRI, ktoré boli vydané tlačou alebo zverejnené prostredníctvom rôznych médií, prezentované na medzinárodných, národných či lokálnych fórach alebo sú oficiálnymi výstupmi projektov KRI. Jedná sa o odborné materiály, príručky, príspevky prezentované na odborných konferenciách, odborné články, vypracované rozvojové dokumenty, analýzy, štúdie a pod.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.