<< späť   Domov   >   Publikácie

Publikácie

Jednou z priorít KRI je sprístupnenie výstupov našich činností čo najširšej, predovšetkým odbornej, verejnosti.
Na tomto mieste sú zverejnené výstupy KRI, ktoré boli vydané tlačou alebo zverejnené prostredníctvom rôznych médií, prezentované na medzinárodných, národných či lokálnych fórach alebo sú oficiálnymi výstupmi projektov realizovaných KRI. Jedná sa o odborné publikácie, príspevky prezentované na odborných konferenciách, elektronicky alebo v tlačenej podobe uverejnené odborné články, vypracované rozvojové dokumenty, analýzy, štúdie a pod.
Rozdelené sú do štyroch kategórií podľa hlavných tém, ktorým sa v súčasnosti venujeme.

Všetky uvedené výstupy je možné získať v plnej verzii v elektronickej podobe. Vybrané z nich sú k dispozícii aj v tlačenej podobe a je možné ich poskytnúť na vyžiadanie.

>> úplný zoznam publikácií
 • Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko-Východ

  Publikácia je obsahovo zložená je z troch tematických častí: Prognóza socio-ekonomického vývoja regiónu, Konkurencieschopnosť regiónu, Rozvoj priemyselnej infraštruktúry regiónu. Bola analytickým podkladom pre zostavenie Rozvojového plánu Slovensko-Východ a mala prispieť k procesu rozhodovania na regionálnej, subregionálnej a miestnej úrovni.

  Šteiner, A., Záborská, Z. (eds.); Karpatský rozvojový inštitút, 2006.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice

  Aktualizovaný rozvojový dokument mesta Košice na obdobie rokov 2008-2015.

  Mesto Košice, 2008. • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
  Dokument definuje prioritné smerovanie rozvoja regiónu na roky 2008-2015 vo všetkých strategických oblastiach, ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na kvalitu života občanov PSK v súlade so záujmami ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.
  Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 2008.

 • Rozvojový plán Slovensko-Východ
  Rozvojový programový dokument bol vypracovaný pod metodickým vedením KRI v rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja POKER, s cieľom posilniť partnerský rámec spolupráce aktérov regionálneho rozvoja v spoločnom regióne Prešovského a Košického samosprávneho kraja tak, aby existujúce a novovytvárané partnerstvá, najmä na úrovni NUTS II, rozpoznali príležitosti  vzájomne výhodnej spolupráce.
  Prešovský samosprávny kraj, 2006.

 • Štúdia realizovateľnosti Rozvojového plánu Slovensko-Východ
  Štúdia realizovateľnosti sa vyjadruje k obsahu dokumentu Rozvojový plán Slovensko-Východ (RoP). Jej cieľom je charakterizovať prostredie, do ktorého prichádza RoP, posúdiť súlad RoP s relevantnými dokumentmi, konzistentnosť RoP a porovnať výstupy RoP s výstupmi Integrovanej štúdie.
  Šteiner, A., ZaborskÁ, Z. (eds.); Karpatský rozvojový inštitút, 2006.

 • Manuál tvorby regionálnych operačných programov – Ikaros
  Prípadová štúdia z procesu tvorby Rozvojového plány Slovensko-Východ, ktorý metodicky viedol KRI, zahŕňa etapy procesu, uplatňované princípy a prezentuje skúsenosti z procesu plánovania na úrovni NUTS II.
  Šteiner, A., Zaborská, Z. (eds.); Karpatský rozvojový inštitút, 2006.

 • Plánovanie regionálneho rozvoja v "zaostávajúcich" regiónoch – príklad zo Slovenska
  Prístup k plánovaniu na regionálnej (NUTS II) úrovni na príklade Rozvojového plánu Slovensko-Východ.
  Šteiner, A.; In: Open days 2005, Brusel, 2005.

 • Prípadová štúdia z procesu plánovania rozvoja mesta Rožňava – projekt KAPSA
  Štúdia popisuje proces plánovania rozvoja mesta, poukazuje na kladné stránky, dobré praktiky a postupy, ale tiež upozorňuje na negatíva, ktoré sú v procese plánovania pre samosprávu mesta typické. Je akýmsi skúsenostným návodom v rozvoji menšieho mesta s počtom obyvateľov od cca 10 tisíc do cca 40 tisíc.
  Šteiner, A., Záborská, Z.; Karpatský rozvojový inštitút, 2005.

>> úplný zoznam publikácií
 • Adaptation best practices from the Visegrad countries

  Sumár vybraných príkladov dobrej praxe zo všetkých krajín V4 v spoločnom výstupe projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy vypracovaný v spoločnej anglickej
  verzii.

  ENERGIAKLUB 2017.


 • Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

  Publikácia prináša okrem rozpracovania adaptačných opatrení aj informácie o samotnej zmene klímy, relevantnom legislatívno-strategickom rámci, procese prípravy adaptačnej stratégie pre obce a mestá, príklady dobrej praxe a možnosti financovania adaptačných procesov.

  Karpatský rozvojový inštitút, 2017.
 • Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí

  Rok 2015 sa v odborných kruhoch niesol v duchu príprav na konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Tá sa uskutočnila v decembri v Paríži. Prečo bola táto konferencia v strede záujmu na celom svete? A prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá?

  Šteiner, A.; Hudeková, Z. In: Urbanita 1-2/2016.

   

 • Adaptácia na zmenu klímy v Trnave – vec verejná

  Brožúra zjednodušenou formou ukazuje, čo je to zmena klímy, aké sú jej dopady na lokalitu Trnavy, aké sú možnosti reakcie so zameraním na adaptáciu a ako sa na túto výzvu pripravila Trnava. Na záver sú uvedené príklady opatrení voči horúčavám, suchám či intenzívnym zrážkam.

  Karpatský rozvojový inštitút, 2015.

   

 • Adaptácia na zmenu klímy - Brožúra pre tých, ktorí chcú viac o tom vedieť a aj aktívne konať

  Brožúra prináša okrem zrozumiteľným a pútavým spôsobom najaktuálnejších informácií o meniacich sa klimatických podmienkach a ich dôsledkoch, aj praktický manuál ako sa prebiehajúcim zmenám (sucho, vlny horúčav, extrémne zrážky, silné búrky) najlepšie a najefektívnejšie prispôsobiť.

  Karpatský rozvojový inštitút, 2015.

   

 • Prepájanie rozvoja miest s adaptáciou na zmenu klímy

  Príspevok publikovaný na konferencii ERSA 2014: Regional development & globalisation: Best Practices.  (iba v anglickom jazyku)

  Šteiner, A., Knežová, J., 2014.


   

 • Adaptácia na zmenu klímy - naliehavá úloha miest

  V rámci projektu ClimCross Development sme publikovali novú príručku, ktorá je voľným pokračovaním tej prechádzajúcej. Tentokrát sme za zamerali výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy.

  Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2014.

   

 • Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

  Publikácia je určená hlavne samosprávam miest, ale aj ostatnej verejnej správe a organizáciám, ktoré musia, resp. budú musieť reagovať na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni.

  Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2012.

>> úplný zoznam publikácií
 • Východné Slovensko ako znalostný región?
  Odborné zamyslenie sa nad problematikou znalostných regiónov. Článok publikovaný v sekcii Regionálna politika a rozvoj na portáli EurActiv.sk.
  Bauer, R., Šteiner, A.; In: http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/analyza/kri-vychodne-slovensko-ako-znalostny-region, 2007.

 • Hlavné smery rozvoja stredného odborného školstva na Východnom Slovensku
  Výstup prezentuje scenáre možného vývoja stredného odborného školstva a bol jedným z podkladov pre zostavenie vzdelávacieho programu pre manažment stredných odborných škôl v rámci projektu EMANAROS.
  Hudec, O., Kozlayová, A., Šteiner, A., Želinský, T., Blaško, M.; Karpatský rozvojový inštitút, 2007
Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.