Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2021 – 2030 (2035)

PHRSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta

Úloha KRI: odborná realizácia projektu
Predpokladaný termín ukončenia realizácie: máj 2022
Financovanie: Rozpočet mesta Spišská Nová Ves


PHRSR bude pozostávať z nasledujúcich častí:

  • Aktualizácia Vyhodnotenia PRM SNV 2011 – 2022 k 31.12.2020
  • Analytická časť PHRSR spracovaná s údajmi a dátami k 31.12.2020
  • Strategická  a programová časť PHRSR
  • Realizačná/finančná časť PHRSR


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.