Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia mestkého regiónu mesta Lučenec (PHSR UMR) na roky 2021 – 2025

PHRSR UMR je strednodobý rozvojový dokument, pre územie Lučenec – jadrové mesto, Tomášovce, Vidiná, Halič, Stará Halič, Panické Dravce, Veľká nad Ipľom, Pinciná, Rapovce, Tuhár, Mýtna, Divín, Mikušovce, Boľkovce, Trenč. Je vypracovávaný ako Integrovaná územná stratégia, v súlade s národnými a regionálnymi cieľmi a prioritami pre programovacie obdobie 2021-27.

Úloha KRI: odborná realizácia projektu
Predpokladaný termín ukončenia realizácie: 2022
Financovanie: Rozpočet mesta Lučenec a ostatných obcí územia UMR

PHRSR bude pozostávať z/zo:
  • vyhodnotenia súčasných PHRSR mesta a príslušných obcí 
  • aktualizácie analytických údajov potrebných pre stanovenie prioritných oblastí a cieľov
  • zberu/dozberu projektových námetov/zámerov od všetkých obcí, vrátane osobnej komunikácie s mestom a každou obcou
  • návrhu smerovania UMR Lučenec, vrátane vyčlenenia prioritných oblastí rozvoja a ich odkomunikovania s mestom a  obcami
  • rozpracovania prioritných oblastí do opatrení a balíkov aktivít
  • zo zostavenia Investičných územných investícií a súvisiacich Strategických investičných balíčkov - SIB a IÚI
  • vypracovania Akčných plánov pre mesto a každú obec (16) nadväzujúcich na dohodnuté rozvojové priority pre PHRSR UMR
  • vypracovania implementačného mechanizmu vo väzbe na vykreované a schválené štruktúry RP a Kooperačnej rady UMR vrátane plánu monitoringu a vyhodnocovania spoločného rozvojového dokumentuKONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.