Klimatická stratégia mesta Malacky

Hlavný cieľ:
Znížiť zraniteľnosť, zvýšiť klimatickú bezpečnosť a celkovú odolnosť mesta na identifikované dopady zmeny klímy prostredníctvom realizácie vhodne navrhnutých adaptačných opatrení  - pri dodržaní pravidla „správne opatrenie na správne miesto“.

Úloha KRI: odborná realizácia projektu
Doba trvania: 2021 - 2022
Financovanie: Rozpočet mesta Malacky

Hlavné aktivity projektu:

1. Posúdenie dopadov zmeny klímy na mesto Malacky
 • Klimatická charakteristika a  očakávané scenáre zmeny klímy pre mesto
 • Doterajšie a budúce očakávané dopady zmeny klímy na mesto
 • Kriteriálna prioritizácia (výber) hlavných dopadov zmeny klímy (najväčších klimatických hrozieb) a ich dôsledkov pre mesto Malacky

2. Zhodnotenie zraniteľnosti  na prioritné dopady zmeny klímy
 • Plošné (územné) hodnotenie
 • Sektorové/odvetvové hodnotenie zraniteľnosti pre mesto ako celok  
 • Procesné hodnotenie zraniteľnosti

3. Stanovenie emisií skleníkových plynov – realizácia základnej emisnej bilancie
 • Zhodnotenie mestského prostredia z hľadiska emisií skleníkových plynov v jednotlivých oblastiach:
 • Stanovenie emisií skleníkových plynov súvisiacich s majetkom mesta
 
4. Stanovenie strategického smerovania mesta Malacky v adaptácii na zmenu klímy
 • Adaptačná politika (princípy, zásady)
 • Hlavné ciele
 • Programy so špecifickými cieľmi, opatreniami, indikátormi

5. Stanovenie strategického smerovania mesta Malacky oblasti znižovania  emisií skleníkových plynov
 • Politika ochrany klímy pre mesto Malacky
 • Hlavné ciele s dôrazom na mestský majetok
 • Programy so špecifickými cieľmi, opatreniami, indikátormi
6. Akčný plán pre Klimatickú stratégiu plán (bloky aktivít adaptačných/mitigačních opatrení, časový rámec, zodpovednosti, financie, a pod.)

7.  Monitoring a hodnotenie
 • Plán monitoringu a hodnotenia Klimatickej stratégie pre mesto Malacky (KSM)
 • Implementačný mechanizmus realizácie KSM
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.