Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice

 

Prijímateľ:
Karpatský rozvojový inštitút
Sídlo:
Moyzesova 46, 040 01 Košice
Názov projektu: 
Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice
Miesto realizácie: Košice
Výška poskytnutého NFP:  284 780,53 
Stručný opis projektu: 
Cieľ projektu „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice – KEKLIB“ je za aktívnej účasti verejnosti vytvoriť Klimatickú adaptačnú politiku mesta Košice (politiku klimaticky bezpečného mesta Košice) a nastaviť a otestovať podmienky a nástroje pre participáciu verejnosti aj na jej implementácii a hodnotení. Projekt má dve základné tematické línie, ktoré sa budú v rámci čiastkových aktivít projektu a ich podaktivít časovo aj obsahovo prelínať:
  1. Klimatická adaptačná politika mesta Košice (KAP KE) – ústredná os projektu a jej 3 časti: identifikácia najzraniteľnejších území na dopady zmeny klímy, tvorba klimatickej adaptačnej politiky pre mesto Košice a pilotná implementácia.
  2. Informovanosť a participácia verejnosti – kľúčový predpoklad pre vypracovanie dobrej KAP KE, ktorá bude v čo najväčšej možnej miere verejnosťou akceptovaná a následne za jej aktívnej účasti realizovaná. Sústredí sa na zvýšenie povedomia o dôležitosti pripraviť sa a adaptovať sa na dopady zmeny klímy a posilnenie motivácie verejnosti participovať v adaptačnom procese, a rovnako aj na zavedenie a otestovanie nástrojov pre podporu participácie verejnosti na tvorbe, implementácii a hodnotení KAP KE.
Cieľovou skupinou je samospráva (volení zástupcovia a výkonní pracovníci) mesta Košice a mestských častí, verejnosť – všetky subjekty pôsobiace na území mesta Košice (teda sociálni a ekonomickí partneri samosprávy, mimovládne neziskové organizácie) a obyvatelia mesta, s dôrazom na aktívnu komunitu obyvateľov vo vybranej pilotnej lokalite; a nepriamo aj ďalšie mestá a odborná verejnosť na Slovensku.
V projekte bude vypracovaných 11 koncepčných, analytických a metodických materiálov; priamo zapojených bude 1200 osôb cieľovej skupiny; zrealizovaných bude 33 informačných aktivít; vytvorené 1 multi-sektorové partnerstvo pre podporu adaptácie na úrovni mesta Košice a 1 odborná platforma zameraná na zvyšovanie kvality mestskej klimatickej adaptačnej politiky.


Aktuálne informácie o projekte nájdete na stránke www.kosiceplusminus40.sk.Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.