Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice

Prví signatári Deklarácie Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice
(24. 6. 2019)

Mesto s podporou Karpatského rozvojového inštitútu začalo formovať Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice – PAKT. Jedná sa o dobrovoľnú multispektrálnu platformu inštitúcií ktoré sú znepokojené situáciou v reakcii na zmenu klímy v meste Košice, zaujímajú sa o jej zlepšenie a súčasne majú záujem aktívne sa podieľať na tvorbe a implementácii Klimatickej adaptačnej politiky pre mesto Košice s dôrazom na oblasť svojho pôsobenia.

Forest

Iniciátorom a vedúcim partnerom PAKT je Mesto Košice, odborným koordinátorom je Karpatský rozvojový inštitút. Členom PAKT sa stáva inštitúcia, ktorá sa oficiálne prihlási k Deklarácii Partnerstva pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice.

Medzi prvých signatárov sa na úvodnom stretnutí PAKT zaradili:
Mesto Košice
Karpatský rozvojový inštitút
Karpatská nadácia
Správa mestskej zelene v Košiciach
Labaš, s.r.o.
SOSNA o.z.
Mestské lesy Košice a.s.
Spolka o.z.
MČ Košice-Západ
Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
huba o.z.
Základné info o projekte                              

Cieľ projektu:
Za aktívnej účasti verejnosti vytvoriť Klimatickú adaptačnú politiku mesta Košice (politiku klimaticky bezpečného mesta Košice).

Úloha KRI: Manažment a odborné vedenie projektu
Doba trvania: apríl 2019 – marec 2021
Financovanie: Európsky sociálny fond - Operačný program Efektívna verejná správa, vlastné spolufinancovanie
Celková čiastka: € 299 000

Hlavná projektová aktivita:
Aktívne zapojenie sociálnych a ekonomických partnerov, MNO a obyvateľov do kolaboratívnej prípravy, implementácie a hodnotenia Klimatickej adaptačnej politiky pre územie mesta Košice.

Hlavná projektová aktivita bude naplnená prostredníctvom 4 blokov aktivít:

  • Príprava prostredia pre tvorbu a implementáciu Klimatickej adaptačnej politiky mesta Košice
  • Hodnotenie zraniteľnosti mesta Košice na dopady zmeny klímy
  • Zostavenie Klimatickej adaptačnej politiky mesta Košice
  • Iniciácia implementácie Klimatickej adaptačnej politiky mesta Košice


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.