Stratégia pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni vo vidieckej oblasti Slovenského krasu – Regióny 21+

Dosiahnuté výsledky:
Mikroregión Domica sa stal pripraveným pre systémový prístup k svojmu rozvoju zostavením programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí mikroregiónu ako jedného z nástrojov rozvoja a následnou tvorbou a realizáciou vybraných projektov obcí s pridanou hodnotou pre celý mikroregión Domica.
 
Partneri: Regionálne environmentálne centrum Bratislava, obce mikroregiónu Domica
Úloha KRI: Odborný konzultant
Doba trvania: máj 2005 – marec 2006
Financovanie: United Nation Development Programme
Celková projektová čiastka: € 44 117
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.