Dobré mestské klimatické politiky

Cieľ projektu: Zvýšiť pripravenosť miest na Slovensku pre tvorbu a implementáciu mestských verejných klimatických politík zamierených na systematické znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na zdravie, ekonomiku sociálnu situáciu a prírodné prostredie.
 
Úloha KRI: Manažment a odborné vedenie projektu
Doba trvania: apríl 2018 – apríl 2020
Financovanie: Európsky sociálny fond - Operačný program Efektívna verejná správa, vlastné spolufinancovanie
Celková čiastka: € 280 000

Hlavná projektová aktivita:
Tvorba mestských verejných klimatických politík (MVKP), optimalizácia rámcov, procesov a zavádzanie kvalitnejších systémov pre ich implementáciu

Hlavná projektová aktivita bude naplnená prostredníctvom čiastkoých aktivít:
  • Analýza národného strategického, inštitucionálneho a legislatívneho (a regulačného) rámca
  • Analýza súčasného stavu na úrovni väčších miest Slovenska z pohľadu ich reakcie na zmenu klímy
  • Prieskum uvedomenia, vedomostí, potrieb a postojov k zmene klímy a spôsoboch reagovania na ňu
  • Zahraničné skúsenosti v oblasti reagovania verejných inštitúcií na zmenu klímy v mestách vyspelých krajín EÚ v tejto oblasti
  • Návrh riešení na zlepšenie situácie v oblasti tvorby a implementácie mestských verejných klimatických politík (MVKP)
  • Komunikácia a diseminácia výstupov a výsledkov projektu

Projektové aktuality:Tlačová konferencia, 29. 11. 2018
Koncom októbra sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia "Slovenské mestá vedia o hrozbách zmeny klímy a napriek tomu nekonajú". Cieľom konferencie bolo predostrieť odpovede na nasledujúce otázky:
  • Aké reakcie a postoje k zmene klímy zaujíma verejnosť, volení a výkonní zástupcovia miest (výsledok dotazníkového prieskumu)?
  • Aká je situácia v oblasti reakcie na zmenu klímy v mestách - paradoxy medzi vnímaním a skutočnosťou?
  • Aká je (ne)podpora miest v procese reakcie na zmenu klímy od regionálnej a národnej úrovne?
  • Prečo sa v niektorých mestách hľadá riešenie a vo väčšine sa rieši hľadanie?

Bližšie pozri pozvánku a tlačovú správu.

Prieskum, 31.10.2018
Takmer 800 Slovákov (reprezentatívna vzorka) odpovedalo na 9 otázok zameraných na tému zmeny klímy, s dôrazom na jej lokálny priemet.

Forest
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.