DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy www.odolnesidliska.sk

Hlavným zámerom projektu DELIVER je zladenie aktivít smerujúcich k zmierňovaniu klimatickej zmeny s prispôsobovaním sa jej dopadom na život na sídliskách.

Špecifické ciele projektu:
 • Zvýšiť odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene a súčasne znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2) produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves (s dôrazom na redukciu v súčasnosti vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy)
 • Zlepšiť pripravenosť MČ hodnotiť príspevok ku zmene klímy a zraniteľnosť na jej dopady, ako aj plánovať a realizovať klimaticky správne aktivity a rozvíjať sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy
 • Poukázať na možnosti klimaticky správnych aktivít vo verejnom priestore, vo/na verejných budovách ako aj súkromných bytových domoch (cez pilotne riešené verejné priestranstvá, verejné a súkromné budovy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity)
 • Zvýšiť informovanosť obyvateľov MČ, aj zástupcov ďalších miest, v oblasti reagovania na zmenu klímy

Hlavné aktivity:
 1. Realizácia pilotných hĺbkových rekonštrukcií vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova) s cieľom zníženia energetickej náročnosti
 2. Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobn živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,…)
 3. Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení
 4. Príprava katalógu opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách
 5. Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi
 6. Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách
 7. Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

VIAC AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DELIVER NA WEBSTRÁNKE PROJEKTU http://odolnesidliska.sk/ a Facebooku projektu https://www.facebook.com/resilientdistricts/.


Oficiálny anglický názov a kód projektu: DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER

Nositeľ/koordinátor projektu: MČ Bratislava - Karlova Ves
Ďalší partneri:
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
CI2, o.p.s. – nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť a vedu a výskum
IEPD – Inštitút pre pasívne domy, združenie FO a PO s cieľom podporovať uplatnenie princípov pasívnych domov a udržateľnej architektúry
Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu

Doba trvania projektu: jún 2018 – jún 2023
Miesto realizácie projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Financovanie: Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Podprogram „Ochrana klímy“; národné a vlastné spolufinancovanie
Celková projektová čiastka: € 2 446 523
Výška grantu Európskej komisie: € 1 467 913 EUR (celkom)
Rozpočet projektu - KRI: € 162 764
Zmluva s donorom: Grant agreement LIFE17 CCA/SK/000126, ANEX I_agreement_general_conditions, ANEX II_part A_administration, ANEX II_part B_technical-summary, ANEX II_part C_detailed-technical-description, ANEX II_part F_financial information, ANEX II_part F_performance indicators tools, ANEX III_IVÚVODNÁ KONFERENCIA PROJEKTU "Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy"

Konferencia sa konala dňa 12.9.2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave a pokrývala kľúčové témy projektu DELIVER, ako sú zvyšovanie odolnosti sídlisk na dopady zmeny klímy, znižovanie emisií CO2, hĺbková obnova budov, adaptácia (prispôsobovanie sa) a mitigácia (predchádzanie) zmene klímy, hodnotenie zraniteľnosti sídlisk, prírode blízke riešenia či podpora biodiverzity v sídelnom prostredí.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov, medzi nimi zástupcovia odboru politiky zmeny klímy Ministerstva životného prostredia, zástupcovia sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstva dopravy a výstavby SR, zástupcovia miest a obcí Slovenska, odborníci zo Slovenska a zahraničia, zástupcovia médií ako aj zainteresovaná verejnosť z akademického i mimovládneho sektora. Podujatie organizovala Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v partnerstve s Úniou miest Slovenska, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou. 

Príspevky z konferencie:
Metodika a podpora pre adaptáciu a mitigáciu v sídlach s osobitným zameraním na sídliská


Tlačová správa vydaná MČ Karlova Ves - TU a detailný program konferencie - TU.Aktuálne informácie o projekte aj na sociálnej sieti Facebook - Odolné sídliská.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.