DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy www.odolnesidliska.sk

VIAC AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DELIVER NA WEBSTRÁNKE PROJEKTU http://odolnesidliska.sk/ a Facebooku projektu Odolné sídliská.


AKTUÁLNE

Čo je KLIMASKEN?

KLIMASKEN je nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov navrhnutých na základe analýzy odborných prameňov, vlastných skúseností odborného tímu, odporúčaní medzinárodných inštitúcií a praktického testovania v SR a ČR.

Výsledkom KLIMASKENu je "klimatický štítok", ktorý umožňuje prehľadne porovnať vývoj a stav jednotlivých parametrov príspevku mesta/ mestskej časti/obce/budovy k zmene klímy a ich adaptácie. Porovnanie je možné v čase a medzi jednotlivými testovanými územiami a objektami navzájom.

KLIMASKEN je dobrou pomôckou pre strategické plánovanie, rozhodovanie, prípravu projektov i osvetu. Jeho štruktúra je kompatibilná s medzinárodnými požiadavkami napr. na Akčný plán znižovania emisií a adaptácie SECAP.

Bližšie informácie, ako aj samotný nástroj dostupný na https://www.klimasken.sk/(marec 2021)

Nový Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie na stiahnutie TU.

Pomoc mestám v zápase so zmenou klímy

Zmena klímy a jej negatívne dôsledky na všetky oblasti života v meste sa stali realitou. Aby sa zvýšila klimatická bezpečnosť tých, ktorí v mestách bývajú a pôsobia, musia mestá systematicky a efektívne reagovať. Na Slovensku však stále chýba dostatočná odborná podpora miest v procese výberu a realizácie adekvátnych opatrení na zmiernenie zmeny klímy (mitigácia), resp. na prispôsobenie sa (adaptácia) jej dopadom.

S cieľom pomôcť mestským samosprávam zorientovať sa a napomôcť pri výbere správnych opatrení zostavil tím expertov „Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie”. Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Toto systémové prepojenie je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre adaptáciu „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy“prijatej Európskou komisiou 24.2.2021. Zároveň napomôže samosprávam pri hľadaní správnych opatrení na správne miesto a ponúkne aj prehľad vhodnej doplnkovej literatúry. Katalóg je voľne dostupný online na projektovej webstránke.

Na vypracovaní Katalógu sa podieľali odborníci z Karpatského rozvojového inštitútu, Košice; Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves; CI2, Praha; Inštitútu pre pasívne domy, Bratislava a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Bratislava v rámci medzinárodného projektu DELIVER - Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (viac informácii o projekte a ďalších výstupoch nájdete na stránke projektu http://odolnesidliska.sk/ a tiež na Facebooku.


O PROJEKTE

Hlavným zámerom
projektu DELIVER je zladenie aktivít smerujúcich k zmierňovaniu klimatickej zmeny s prispôsobovaním sa jej dopadom na život na sídliskách.
Špecifické ciele projektu:
 • Zvýšiť odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene a súčasne znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2) produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves (s dôrazom na redukciu v súčasnosti vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy)
 • Zlepšiť pripravenosť MČ hodnotiť príspevok ku zmene klímy a zraniteľnosť na jej dopady, ako aj plánovať a realizovať klimaticky správne aktivity a rozvíjať sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy
 • Poukázať na možnosti klimaticky správnych aktivít vo verejnom priestore, vo/na verejných budovách ako aj súkromných bytových domoch (cez pilotne riešené verejné priestranstvá, verejné a súkromné budovy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity)
 • Zvýšiť informovanosť obyvateľov MČ, aj zástupcov ďalších miest, v oblasti reagovania na zmenu klímy

Hlavné aktivity:
 1. Realizácia pilotných hĺbkových rekonštrukcií vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova) s cieľom zníženia energetickej náročnosti
 2. Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobn živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,…)
 3. Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení
 4. Príprava katalógu opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách
 5. Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi
 6. Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách
 7. Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

Oficiálny anglický názov a kód projektu:
DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER

Nositeľ/koordinátor projektu: MČ Bratislava - Karlova Ves
Ďalší partneri:
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
CI2, o.p.s. – nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť a vedu a výskum
IEPD – Inštitút pre pasívne domy, združenie FO a PO s cieľom podporovať uplatnenie princípov pasívnych domov a udržateľnej architektúry

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu
Doba trvania projektu: jún 2018 – jún 2023
Miesto realizácie projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Financovanie: Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Podprogram „Ochrana klímy“; národné a vlastné spolufinancovanie

Celková projektová čiastka: € 2 446 523
Výška grantu Európskej komisie: € 1 467 913 EUR (celkom)
Rozpočet projektu - KRI: € 162 764
ÚVODNÁ KONFERENCIA PROJEKTU "Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy"

Konferencia sa konala dňa 12.9.2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave a pokrývala kľúčové témy projektu DELIVER, ako sú zvyšovanie odolnosti sídlisk na dopady zmeny klímy, znižovanie emisií CO2, hĺbková obnova budov, adaptácia (prispôsobovanie sa) a mitigácia (predchádzanie) zmene klímy, hodnotenie zraniteľnosti sídlisk, prírode blízke riešenia či podpora biodiverzity v sídelnom prostredí.
Na konferencii sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov, medzi nimi zástupcovia odboru politiky zmeny klímy Ministerstva životného prostredia, zástupcovia sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstva dopravy a výstavby SR, zástupcovia miest a obcí Slovenska, odborníci zo Slovenska a zahraničia, zástupcovia médií ako aj zainteresovaná verejnosť z akademického i mimovládneho sektora. Podujatie organizovala Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v partnerstve s Úniou miest Slovenska, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou. 

Príspevky z konferencie:

Metodika a podpora pre adaptáciu a mitigáciu v sídlach s osobitným zameraním na sídliská
Aktuálne informácie o projekte aj na sociálnej sieti Facebook - Odolné sídliská.


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.