Adaptačná stratégia mesta Hlohovec

Hlavný cieľ:
Znížiť zraniteľnosť, zvýšiť klimatickú bezpečnosť a celkovú odolnosť mesta na identifikované dopady zmeny klímy prostredníctvom realizácie vhodne navrhnutých adaptačných opatrení  - pri dodržaní pravidla „správne opatrenie na správne miesto“.

Úloha KRI: odborná realizácia projektu
Doba trvania: jún 2020 – október 2021
Financovanie: Rozpočet mesta Hlohovec

Hlavné aktivity projektu:

1. Posúdenie dopadov zmeny klímy na mesto Hlohovec
- Klimatická charakteristika a očakávané scenáre zmeny klímy pre mesto,
- Doterajšie a budúce očakávané dopady zmeny klímy na mesto,
- Kriteriálna prioritizácia hlavných dopadov zmeny klímy a ich dôsledkov pre mesto Hlohovec.

2. Zhodnotenie zraniteľnosti na prioritné dopady zmeny klímy
- Priestorové (územné) zhodnotenie faktorov  (prírodných, infraštruktúrnych a sociálnych) ovplyvňujúcich zraniteľnosť jednotlivých častí mesta,
- Zhodnotenie zraniteľnosti jednotlivých sektorov (odvetví) pre mesto ako celok
- Zhodnotenie procesnej zraniteľnosti – analýza pripravenosti mesta v súvislosti s reakciou na zmenu klímy

3. Stanovenie strategického smerovania mesta Hlohovec v adaptácii na zmenu klímy
- Adaptačná politika (princípy, zásady),
- Hlavný cieľ,
- Programy so špecifickými cieľmi, opatreniami, indikátormi,
- Akčný plán (bloky aktivít/adaptačných opatrení, časový rámec, zodpovednosti, financie, a pod.).

4. Monitoring a hodnotenie
- monitoring realizácie Adaptačnej stratégie a hodnotenie dosahovania jej cieľov


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.