KRI práca a jej výsledky

KRI v rámci svojho poslania a tém realizoval a realizuje mnoho zaujímavých projektov, aktivít či udalostí, buď v rámci veľkých medzinárodných grantových schém, domácich aj európskych finančných programov, alebo na základe individuálnych kontraktov.

Témy

Zmena klímy, spôsobená hlavne ľudskou činnosťou, ohrozuje zdravie a životy ľudí, prírodné prostredie, infraštruktúru či majetok, a to predovšetkým v mestských sídlach. Existujúce komunikačné, dopravné, ekonomické, zásobovacie či sociálne systémy sú navzájom prepojené, vyskytujú sa na pomerne malom priestore s vyššou hustotou obyvateľstva a akékoľvek narušenie jedného či viacerých prvkov vyvoláva reťazovú reakciu rôznych zlyhaní. Riešenie si vyžaduje systémovú zmenu fungovania samospráv, ktoré ako lídri adaptačného procesu budú akceptovať reagovanie na súčasné a budúce dopady zmeny klímy ako organickú súčasť svojho strednodobého či dlhodobého plánovania rozvojových zámerov, ale aj každodenných činností a rozhodovania. Pod reagovaním na zmenu klímy na lokálnej úrovni pritom rozumieme tak znižovanie produkcie skleníkových plynov, ako aj prispôsobenie sa, či dokonca transformáciu existujúcich systémov voči súčasným a očakávaným dôsledkom zmeny klímy.
Regionálny rozvoj, v tomto význame chápaný ako rozvoj obcí/miest/mikroregiónov/krajov, je širší pojem. Zahŕňa nielen ekonomický rozmer, ale aj pozitívnu zmenu v ďalších spoločenských oblastiach (sociálnej, kultúrnej, zdravotnej...). A to pri zlepšení, resp. neohrození súčasnej úrovne kvality životného prostredia, rešpektujúc lokálneho ducha každého územia. Aby sa územie udržateľne, dynamicky a synergicky rozvíjalo je nutné zhrnúť a skoordinovať rôzne činnosti a záujmy verejných a privátnych inštitúcií pre čo najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenia spoločných výziev. Hovoríme teda o dobrom spravovaní rozvoja územia, za čo je priamo zodpovedná územná samospráva.

Projekty

Projekty v širšom zmysle zahŕňajú všetky aktivity KRI financované z rôznych zdrojov, súčasné aj ukončené, priamo iniciované a realizované KRI aj tie, v ktorých je KRI zapojený v pozícii partnera. Z pohľadu KRI najvýznamnejšie projekty/aktivity/udalosti, ktorých výstupy aj výsledky sú, resp. majú potenciál byť veľkým prínosom pre podporu fungovania samospráv tak v oblasti regionálneho rozvoja ako aj reagovania na zmenu klímy, sú uvedené hneď v úvode.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.