Karpatský rozvojový inštitút

Ako organizácia typu think-and-do tank pracuje na presadzovaní systémových zmien v oblasti inovatívneho udržateľného rozvoja regiónov, miest a obcí v zmysle svojich kľúčových zásad spolu s tímom expertovspolupracujúcich inštitúcií.
KRI bol založený v roku 2004. Svoje meno si vybudoval ako popredná nezávislá mimovládna odborná organizácia, ktorá prepája výskum v oblastiach rozvoja, najnovšie celosvetové vedecké poznatky a skúsenosti s fungovaním a činnosťou samospráv a ďalších rozvojových aktérov v území. KRI prioritným zameraním je komplexný a systémový regionálny a miestny rozvoj, s dôrazom na sídelné prostredie.

Väčšina aktivít KRI má pilotný charakter s možnosťou následnej replikácie v podobných podmienkach. Dôležitou súčasťou KRI prístupu je spolupráca s rôznymi zahraničnými a slovenskými inštitúciami ako sú univerzity, špecializované odborné organizácie, útvary územného rozvoja obcí a regiónov, mimovládne organizácie, ako aj s odborníkmi pre jednotlivé odvetvia.

KRI poskytuje nezávislé rozvojové analýzy, štúdie, scenáre a návrhy metodík, koncepcií, rozvojových stratégií, plánov a programov, vrátane ich implementačných mechanizmov, ako podklad pre rozhodovací proces na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Prístup a kľúčové zásady práce

Komplexné poňatie rozvoja
KRI chápe rozvoj obcí/miest/regiónov ako širší pojem, ktorý zahŕňa nielen ekonomický rozmer, ale aj pozitívnu zmenu v ďalších oblastiach – sociálnej, kultúrnej, zdravotnej, environmentálnej, technologickej, v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, rozvoja občianskej spoločnosti a pod.
Poznanie a využitie jedinečností každého územia
KRI všetky svoje činnosti a výstupy „šije na mieru“ predmetnému územiu a jeho výzvam (problémom a príležitostiam), stavia na miestnych znalostiach a rešpektuje lokálneho ducha každého územia.
Zahrnutie vplyvov vonkajšieho prostredia
KRI pokladá za správne, že procesy v spravovaní územia nie sú založené len na minulých skúsenostiach, existujúcich potrebách a požiadavkách a na tradičnom systéme manažmentu rozvoja, ale reflektuje v svojich návrhoch aj očakávané ohrozenia a príležitosti, prichádzajúce zvonka daného územia.
Mobilizácia miestnych subjektov a ľudského potenciálu
KRI si uvedomuje, že za účelom dynamického a synergického rozvoja územia je nutné akumulovať lokálny sociálny a ľudský kapitál, iniciovať a koordinovať aktivity a využiť potenciál veľkého množstva subjektov (inštitúcií a jednotlivcov) pôsobiacich v území.
Nezastupiteľná, kľúčová úloha územnej samosprávy
KRI vychádza z toho, že za transparentné a participatívne spravovanie územia je priamo zodpovedná územná samospráva, a preto sa usiluje jej pomáhať pri prepájaní a koordinácii rôznych činností a záujmov občanov, verejných a privátnych inštitúcií pre čo najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenie spoločných záležitostí rozvoja.
Zvyšovanie uvedomenia a zosúlaďovanie záujmov v rozvoji územia
KRI pokladá za svoju úlohu pomôcť preklenúť rozdiely medzi porozumením priorít verejnosťou a verejnou správou, aby sa efektívnejšie reagovalo na skutočné potreby v rozvoji územia.
Výskum & Inovácie & Aplikácia
KRI pri svojej práci kombinuje výskum, inovatívne riešenia, ale zároveň aj ich praktickú aplikáciu.
Rámec pre dobré regionálne riešenia
KRI presadzuje záujmy „dobrých riešení“ na lokálnej a regionálnej úrovni angažovaním sa v národných a nadnárodných strategicko-inštitucionálnych a legislatívnych procesoch.
Zdieľanie poznatkov a skúseností
KRI považuje za svoju prioritu prenášať pozitívne skúsenosti a poznatky z vyspelejších krajín na Slovensko a súčasne transferovať slovenské vedomosti do rozvíjajúcich sa krajín v Európe.

Náš tím

RNDr. Andrej Šteiner, PhD.
Je spoluzakladateľ KRI a od vzniku inštitútu v roku 2004 aj jeho riaditeľ. Má hlboké teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti v oblasti spravovania rozvoja územia – strategického plánovania a implementácie rozvojových plánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni; vytvárania legislatívneho, inštitucionálneho a podporného rámca; inkorporácie environmentálnych záležitostí do rozhodovacieho procesu verejnej správy. V minulosti pôsobil aj ako hlavný poradca OSN pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v oblasti environmentálneho spravovania, riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov na Slovensku aj ako konzultant Európskej komisie.
Mgr. Michal Schvalb
Vzdelaním politológ získal za viac ako 10 rokov praxe v KRI pozíciu mimoriadne kvalifikovaného experta v oblasti regionálneho rozvoja a jeho spravovania. Má bohaté skúsenosti s transferom poznatkov v tejto oblasti do zahraničia. Analytické, strategické a metodické zručnosti aplikuje v súčasnosti najmä vo sfére hodnotenia zraniteľnosti území na dopady zmeny klímy, príprave a implementácii lokálnych adaptačných stratégií a príprave podkladov pre zvyšovanie informovanosti a participácie verejnosti a subjektov verejnej správy na riešeniach v tejto téme.
Ing. Alena Kozlayová
Absolventka Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, pôsobí v KRI od roku 2006 so zameraním na dobré spravovanie rozvoja územia. Popri odborných poznatkoch v oblasti procesov vo verejnej správe, s dôrazom na strategické plánovanie a implementáciu plánov na rôznych úrovniach, má cenné zručnosti v sfére prípravy a riadenia projektov. V súčasnosti aplikuje svoje poznatky v procese tvorby rozvojových plánov v sídelnom prostredí a tiež tvorbe mestských verejných klimatických politík, v súvislosti so zahrnutím tejto témy do plánovania a rozhodovania územných samospráv.
Mgr. Zuzana Jarošová
Vedomosti z odborov geografia, kartografia a aplikovaná geoinformatika získané počas štúdií na Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite a Karlovej univerzite v Prahe aplikuje v témach a projektoch KRI od začiatku roku 2017. Expertne spolupracuje na výstupoch analytického, metodického a strategického charakteru, ako aj na spracovaní samostatných výstupov – s dôrazom na témy hodnotenie zraniteľnosti na dopady zmeny klímy a adaptácia na lokálnej úrovni. Je špecialistkou na spracovanie a vizualizáciu údajov v geografických informačných systémoch.
Mgr. Pavol Stano
Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na regionálnu geografiu, ochranu a plánovanie krajiny pôsobí v KRI od jesene 2019. Je expertom na fungovanie regionálnych a lokálnych samospráv, zvyšovania ich adaptívnej kapacity na dopady zmeny klímy a prípravu strategických dokumentov a projektov samospráv. Svoje odborné znalosti a skúsenosti aplikuje pri tvorbe analytických podkladov a plánov pre zvyšovanie adaptácie sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy.
Mgr. Karin Kernerová
Absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na regionálnu geografiu, rozvoj regiónov a európsku integráciu pôsobí v KRI od apríla 2020. Bohaté skúseností z oblasti manažmentu, koordinácie a propagácie medzinárodných projektov a podujatí v rámci neziskovej sféry v súčasnosti aplikuje v pozícii projektového manažéra v KRI.
Bc. Petronela Zahurancová
Petronela ukončila bakalárske štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach so zameraním záverečnej práce na socioekonomické perspektívy adaptácie mesta na klimatickú zmenu. V súčasnosti popri inžinierskom štúdiu v odbore Ekonomika a manažment verejnej správy zbiera v KRI pracovné skúsenosti na pozícii projektového manažéra.
Spolupracujúci odborníci
Odbornosť interného tímu KRI v prípade potreby posilňujeme rôznorodo zameranou expertízou siete našich spolupracovníkov zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Ing. Zuzana Záborská
strategické plánovanie a riadenie procesov socio-ekonomického rozvoja území, konzultant

Ing. Ladislav Hegyi
environmentalista, konzultant

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
krajinná architektka, Regionálne ekologické centrum, Bratislava

PhDr. Jana Knežová
PhD., konzultant pre riadenie procesov v samospráve

Ing. arch. Martin Jerguš
urbanista, Útvar hlavného architekta mesta Košice

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
regionalista-ekonóm, Ekonomická fakulta TU v Košiciach

Ing. Eduard Vokál
špecialista pre procesy a systémy v samospráve

Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
expert v oblasti výskumu ekonomicko-sociálnych dimenzií zmeny klímy, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava


RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Mgr. Juraj Holec, PhD.
klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Mgr. Jozef Pecho
klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Ing. Marián Kučera
hydrológ, odborník na manažment vodných zdrojov, DHI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Ing. Josef Novák
špecialista na uhlíkovú stopu, nízkouhlíkové a adaptačné stratégie, CI2, Praha

Mirek Lupač
špecialista na metodiku v oblasti zmeny klímy, Agentura Koniklec, o. p. s., Praha

Aleksandra Kazmierczak
špecialistka na sociálne spravodlivú adaptáciu, Európska Environmentálna Agentúra, Kodaň

Ing. Anna Dobrucká, PhD.
krajinná architektka, Ateliér Dobrucká s.r.o., Nitra

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
špecialistka na procesy merania a hodnotenia ekonomických vplyvov v oblasti regionálneho rozvoja, kultúry a kreatívnych odvetví, Technická Univerzita v Košiciach

Mgr. Art. Marián Hudák
odborník na komunikáciu a PR


Tereza Sejková
odborníčka na komunikáciu a PR

Mgr. Apolónia Pecka Sejková
sociologička, odborníčka na komunikáciu a participatívne procesy

Jørn Holm-Hansen
regionalista, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo, Nórsko

Vladan Jeremić
regionalista, RARIS, Zaječar Srbsko

Spolupracujúce inštitúcie


Bratislavský samosprávny kraj

Bratislava - Karlova Ves
Mesto Hlohovec

Mesto Prešov

Mesto Košice
Mesto Lučenec

Mesto Spiššká Nová Ves

Mesto Trnava

Mesto Malacky
Únia miest Slovenska
Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Slovenský hydrometeorologický ústav

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
CI2, Praha, Česká republika

Energiaklub, Budapešť, Maďarsko
Regional Development Agency Eastern Serbia, Zaječar, Srbsko
Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo, Nórsko
The Institute for Sustainable Development (ISD), Varšava, Poľsko
The Timok Club, Knjaževac, Srbsko

EurActiv.sk
Creative Industry, Košice
Karpatská nadácia Slovensko, Košice

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

Nadace Partnerství, Brno
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.