<< späť   Domov   >   Ponúkame

Ponúkame

Karpatský rozvojový inštitút má komplexné odborné znalosti v oblasti podpory integrovaného rozvoja regiónov, miest a obcí a dlhoročné skúsenosti s ich prenosom do praxe. KRI zostavil mnohé koncepčné, vzdelávacie a investičné projekty. Úspešnosť získania nenávratných finančných zdrojov presahuje 80%. Vypracovali sme či aktualizovali viaceré rozvojové dokumenty na nadregionálnej, regionálnej, mestskej a obecnej úrovni a realizoval na mieru šité vzdelávanie.

KRI implementuje vlastnú unikátnu metodológiu posúdenia pripravenosti území na rozvoj (Rozvojový audit) a súčasne poskytuje nezávislé monitorovanie a hodnotenie efektívnosti a účinností rozvojových programov, projektov a využívania verejných či súkromných zdrojov pre rozvojové aktivity.

Karpatský rozvojový inštitút pri doručovaní svojich služieb uplatňuje najnovšie poznatky, vnímavosť k územným či organizačným špecifikám a berie spoluzodpovednosť za uplatniteľnosť výstupov.

Hlavnými cieľovými skupinami pre poskytovanie našich služieb sú inštitúcie verejnej správy (s dôrazom na územnú samosprávu) a organizácie, ktorých je verejná správa zriaďovateľom či spoluvlastníkom, neziskové špecializované agentúry, mimovládne organizácie a ďalší aktéri, zapojení či majúci záujem byť zapojení do územného rozvoja. Naše služby poskytujeme nielen na Slovensku, ale aj v rozvíjajúcich sa krajinách. 

Komerčné služby ponúkame v nasledujúcich oblastiach:

Projekty

 • Identifikovanie kľúčových rozvojových problémov a príležitostí a vypracovanie projektových zámerov
 • Analýza a identifikácia najvhodnejších možností financovania projektových zámerov
 • Vypracovanie projektov hlavne pre veľké, administratívne náročné medzinárodné schémy
 • Vypracovanie projektov pre zdroje z fondov EÚ na základe Národného strategického referenčného rámca
 • Spracovanie projektov pre viaczdrojové financovanie
 • Konzultácie a poradenstvo pri tvorbe a manažmente projektov

Pozrite sa na príklady projektov, ktoré sme priamo realizovali alebo sa na ich realizácii spolupodieľali: Cesta, Governance

Vzdelávanie

Hodnotenie

 • Hodnotenie dopadov strategických politík, plánov, programov a projektov
 • Rozvojový audit obcí, mikroregiónov, miest a regiónov
 • Posúdenie pripravenosti územia na rozvoj
 • Nezávislé oponentské posúdenie kvality projektov a programov
 • Hodnotenie zámerov, projektov, koncepcií, stratégií, programov a VZN v oblasti životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo

Pozrite si príklady už vypracovaných hodnotení: Audit prihraničného územia, Posúdenie PHSR KSK, Pripravenosť mesta Košice na rozvoj – Rozvojový audit

Plánovanie

 • Vypracovanie rozvojového plánu (PHSR)
 • Aktualizácia PHSR
 • Konzultácie a poradenstvo k tvorbe a aktualizácii rozvojového plánu (PHSR)
 • Facilitácia plánovacích procesov
 • Manažment plánovacích procesov
 • Metodická facilitácia tvorby odvetvových/sektorových koncepcií, stratégií a programov
 • Konzultácie a poradenstvo pri realizácii rozvojových plánov
 • Konzultácie a poradenstvo pri vypracovávaní Programov odpadového hospodárstva

Pozrite si príklady nami vypracovaných rozvojových plánov: Prešovský samosprávny kraj, Mesto Košice, Mesto Spišská Nová Ves, Rozvojový plán Slovensko Východ

Iné

 • Expertíza v rámci našich hlavných tém: Dobré spravovanie rozvoja na lokálnej a regionálnej úrovni, Integrované plánovanie rozvoja územia, Začleňovanie environmentálnych výziev do uvažovania o rozvoji na lokálnej a regionálnej úrovni, s dôrazom na dopady klimatickej zmeny
 • Moderovanie  odborných konferencií a seminárov
 • Facilitovanie pracovných stretnutí, procesov tvorby rozvojových dokumentov, projektov, sieťovania subjektov a vytvárania partnerstiev
 • Poskytovanie odborných prednášateľov a panelistov

Povedali o nás:"Oceňujem skúsenosti a dôsledný prístup Karpatského rozvojového inštitútu pri príprave nášho úspešného projektu  pre Švajčiarsky finančný mechanizmus."


MVDr. Lucia Cangárová, riaditeľka, Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-mesto"Je len málo odborných organizácií, ktoré sú schopné účinne prepájať výsledky výskumu s praxou. Karpatský rozvojový inštitút to v problematike spravovanie rozvoja regiónov a miest robí veľmi dobre."

Doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prodekanka Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice"Hodnotenie dopadov realizovaných projektov nie je jednoduché. Naše skúsenosti s Karpatským rozvojovým inštitútom ukazujú, že sa to dá robiť nielen s vysokou kvalitou spracovania, ale aj s cennými a využiteľnými odporúčaniami na zlepšenie."

PhDr. Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie SlovenskoKontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.